Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:574 (2007-2008)
Innlevert: 31.01.2008
Sendt: 01.02.2008
Besvart: 07.02.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Hamar Arbeiderblad retter den 25.1. fokus på at Hamar Katedralskole avlyser alle skoleturer. I Oppland Arbeiderblad den 23.1. sies det at "fylkespolitikerne fikk bakoversveis da de forsto at vgo-elever ikke skal betale egenandel...". Det beste kan lett bli det godes fiende i denne sammenheng.
Vil kunnskapsministeren ta opp de negative utslag som gratisprinsippet gir i forhold til utferder i skolens regi?

Begrunnelse

"Dette er helt vilt", sier elevrådslederen ved Hamar Katedralskole, "De (regjeringen - min presisering utifra sammenheng i artikkelen) vil at alle skal være med, men resultatet er at ingen blir med".

Ved svært mange skoler har det vært et stort engasjement for at alle skal kunne delta på utferder i skolens regi. Det er praktisert ordninger med dugnad og andre tiltak som har gjort at alle blir innkludert uavhengig av egen økonomi. Dette vil forsvinne, fordi det ikke er lov med egenandel. I et stramt skolebudsjett blir da løsningen for skolen å avlyse alle turene. Dermed får elevrådslederen rett, "alle skal med" blir til "ingen blir med".
Det som imidlertid er enda mer betenkelig, er at det fra flere hold kommer signaler om at det er en kraftig økning i foreldre- og egenarrangerte turer. Dette gjelder så vel i grunnskolen som i vgo. Premissene for slike turer har ikke skolen noen innvirkning på med mindre det går utover oppmøte. Arrangeres den i tilknytning til ferier etc. har skolen mistet styringen.
Det beste kan raskt bli oppfattet som det godes fiende. En egenandel må være bedre enn at man skaper det skille som det å miste både kontroll med opplegg medfører og den oversikten over oppleggene dette gir.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Den offentlige grunn- og videregående opplæringen skal være gratis for elevene. Dette er lovfestet i opplæringsloven § 2-15 og § 3-1. Begge bestemmelsene har siden opplæringslovens vedtakelse i 1998 vært endret, og retten til gratis opplæring har vært utvidet til å omfatte gratis leirskole på grunnskolen og til å omfatte gratis læremidler og nødvendig digitalt utstyr i videregående opplæring. Det er bred politisk enighet om retten til gratis grunnopplæring, og jeg oppfatter ikke at spørsmålet representerer en uenighet om dette.

Utdanningsdirektoratet sendte i november i fjor et brev til alle fylkeskommuner der det ble presisert at kostnader som gjelder skoleturer, ikke kan pålegges dekket av elever eller deres foresatte. Det er viktig å understreke at frivillig betaling og andre bidrag som kommer alle elevene til gode har vært, og er fremdeles, lovlige. Dugnad, kakelotteri og kronerulling inn til en klassekasse er det fortsatt full anledning til å organisere. En kan også samle inn penger fra elevene så lenge de ikke pålegges å betale, men tvert imot at alle får delta på den aktuelle turen uavhengig av betaling.

Skoleturer kan være en verdifull del av opplæringen. Det er derfor viktig at alle får muligheten til å delta, uavhengig av de foresattes økonomiske stilling. Skoleledere, lærere, foreldre og elever har i dag et vidt spillerom til å organisere og ta frivillige initiativ som kan bidra til at skoleturer som medvirker til økt motivasjon og læring fortsatt kan avholdes.

Medieoppslagene den siste tiden tyder på at det ikke har kommet godt nok frem at skoleturer der elever og foreldre bidrar på frivillig basis fortsatt er lovlige. Jeg vil derfor straks sørge for at dette blir tydelig kommunisert ut til fylkeskommuner, kommuner, skoler, elever og foresatte slik at ingen turer blir unødig avlyst.