Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:583 (2007-2008)
Innlevert: 01.02.2008
Sendt: 04.02.2008
Besvart: 11.02.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Vil statsråden på bakgrunn av den kartleggingen som nå er foretatt, revurdere sin informasjon til Stortinget om hvor mange årsverk som går med for næringslivet i forbindelse med å rapportere oppgavepliktige opplysninger til det offentlige, og kan han anslå antall årsverk som går med i henhold til rapportene?

Begrunnelse

Statsråden tok initiativ til å kartlegge kostnadene for næringslivet i forhold til å etterleve det offentlige regelverket. Denne kartleggingen er nå ferdig, og har resultert i flere rapporter. Pressemeldingen fra NHD anslo kostnadene til 2,6 pst, av BNP.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Jeg antar at representanten Fostervolds spørsmål om jeg vil revurdere min informasjon til Stortinget er knyttet til beskrivelsen i St.prp.nr. 1 (2007-2008), hvor det fremgår at det er "registrert 732 forskjellige skjemavarianter med en estimert total arbeidsbelastning på om lag 4833 årsverk".

Regjeringen igangsatte våren 2006 et prosjekt for å kartlegge bedriftenes kostnader ved etterlevelse av informasjonskrav i alle lover og forskrifter som retter seg mot næringslivet ved å benytte den internasjonalt anerkjente standard-kost metoden. Et informasjonskrav er etter metoden definert som :

"Et informasjonskrav er en lov- eller forskriftstekst som pålegger en bedrift å finne frem til, dokumentere, lagre, gjøre tilgjengelig eller rapportere informasjon til det offentlige eller

tredjepart, og som bedriften ikke kan unnlate uten å bryte regelverket."

Kostnadene knyttet til etterlevelse av informasjonskravene er knyttet til:

- intern tidsbruk (lønnskostnader),

- overhead, hvor det er nyttet en sats på 25pst av timelønnen,

- driftsutgifter så som trykkeri- og portoutgifter

- innkjøp av eksterne tjenester

- anskaffelser

Basert på denne metoden viser de rapporter vi nå har fått utarbeidet at kostnadene tilsvarer om lag 2,6pst av BNP.

De 4833 årsverk som ble omtalt i St.prp.nr. 1 (2007-2008) er beregnet arbeidsbelastning knyttet til utfylling og innsendelse av 732 offentlige skjemaer i Oppgaveregisteret. Informasjonskravene som beskrevet over, er definert langt videre enn dette.

Måling av administrative kostnader ved rapportering og dokumentasjon i offentlig regelverk og måling av arbeidsbelastning ved utfylling av skjema er altså målinger av to ulike forhold, som hver for seg gir et bilde av henholdsvis kostnad og medgåtte årsverk.