Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:584 (2007-2008)
Innlevert: 01.02.2008
Sendt: 04.02.2008
Besvart: 11.02.2008 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Da statsråden tiltrådte, uttalte han at han ville fremme en stortingsmelding om bondens rolle og oppgaver i et fremtidig perspektiv. Slik jeg forstod det ønsket statsråden å se videre på bondens funksjon i samfunnet enn kun den rent matproduserende rollen.
Hvor langt er statsråden kommet i dette arbeidet, og når kan Stortinget vente seg en sak hvor dette temaet blir behandlet?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Innledningsvis vil jeg presisere at jeg ikke kjenner meg igjen i påstanden om at jeg har uttalt at jeg vil fremme en stortingsmelding om bondens rolle og oppgaver utover det å være matprodusent i et fremtidig perspektiv.

I Soria Moria-erklæringen understrekes det at landbruket har flere oppgaver enn det å produsere mat. Landbruket skal produsere trygg mat og sikre matforsyningen, og samtidig bidra til sysselsetting og bosetting over hele landet. Landbruket er viktig for næringer som reiseliv, kultur og næringsmiddelindustri.

Jeg vil videre vise til mitt svar på Dokument nr. 8:79 (2006-2007) om en framtidsrettet landbrukspolitikk og Innst. S. nr. 25 (2007-2008) behandlet av næringskomiteen. Næringskomiteens tilråding, som Stortinget sluttet seg til, er at stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen, Petter Løvik, Gunnar Gundersen og Ivar Kristiansens forslag om en egen stortingsmelding om jordbrukspolitikk ikke bifalles.

Jeg vil understreke at det ikke er nødvendig å utarbeide en stortingsmelding for å gjennomføre tiltak som klargjør bondens oppgaver og roller i et fremtidig perspektiv. Jeg anser det som uhyre viktig å utforme en politikk som nettopp setter bonden og bondens oppgaver og roller inn i et framtidsrettet perspektiv, som gir jordbruket utviklingsmuligheter slik at næringsutøverne får gode økonomiske og sosiale rammevilkår og slik at næringen på en bedre måte kan ivareta viktige samfunnsoppgaver.

Regjeringen har i min statsrådsperiode fremmet en rekke saker for Stortinget som gir bøndene muligheter for gode økonomiske og sosiale rammevilkår, slik at de på en bedre måte kan ivareta viktige samfunnsoppgaver. Viktigst er jordbruksavtalene i 2006 og 2007 som er lagt fram i særskilte budsjettproposisjoner. Videre er en rekke viktige ordninger gjennomført:

- Nytt tilskudd til beiting

- Etablering av en landsdekkende landbruksvikarordning

- Etablering av et helhetlig kvalitetssystem

- 5-årig utviklingsprogram for klimatiltak

- Uviklingsprogram for frukt, grønt og poteter

- Økt jordbruksfradrag i skatteligningen

- Styrking av velferdsordningene i landbruket

- Styrking av økologisk landbruk

- Styrking av virkemidler overfor skogbruk og bioenergi

- Program for landbruksbygg og kulturlandskap

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til ny lov om dyrevelferd og forslag til endringer i odels-, konsesjons- og jordloven. Disse sakene vil bli lagt fram for Stortinget så snart som praktisk mulig etter at sakene har vært høring.