Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:588 (2007-2008)
Innlevert: 01.02.2008
Sendt: 04.02.2008
Besvart: 12.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Statsråden sier i svaret til Sortevik at hun vil fortsette å tillate at denne typen kjøretøy skal fortsette å få lov til å benytte fjellovergangene, selv om det i store perioder er flere lastebiler som enten ligger i grøfta eller sperrer veiene.
Ser ikke statsråden at regelverket som følges er en fare for samfunnssikkerheten, samtidig som det både undergraver og strider mot den vedtatte nullvisjonen?

Begrunnelse

Viser til spørsmål fra Arne Sortevik 09.01.08 og svar fra statsråden 17.01.08 om muligheten for å innføre særnorske regler for i perioder å hindre bruk av to akslete kjøretøy/lastebiler på norske fjelloverganger. Statsråden sier i svaret at det på nåværende tidspunkt ikke er tjenlig å innføre periodebaserte krav til kjøretøy på fjellovergangene. Videre viser statsråden til at man har/vil iverksette en rekke andre tiltak for å redusere fremkomlighetsproblemene på fjellovergangene. Dessverre opplever undertegnede nesten dagelig å få tilbakemeldinger fra trailersjåfører som benytter disse vegene og som undrer seg over at myndighetene lar dette få lov til å fortsette. De mener også at de tiltakene som allerede er iverksatt ikke fungerer, og mener at det nå må handles. Senest i dag fredag 25 januar har det stått utenlandske trailere som har hindret trafikken i å komme frem. Dette gir store økte utgifter for transportørene og næringslivet, i tillegg til at det er til stor fare for andre trafikanter som ferdes på fjellovergangene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil innledningsvis vise til det svaret som ble gitt til representanten Sortevik 17. januar 2008, med de synspunkter og skisserte tiltak som der er omtalt.

Jeg er opptatt av at tungtrafikken på norske veger i størst mulig grad skal ivareta hensynene til trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikanter, og jeg har som kjent allerede gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre flere tiltak for å sikre bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet på vinterføre, se vedlagte brev av 18. desember 2007 til Vegdirektoratet og omtale i svaret av 17. januar 2008 til representant Sortevik.

Jeg vil imidlertid tilføye at det har gått for kort tid til at disse tiltakene har rukket å virke og/eller har kunnet bli iverksatt. Blant disse tiltakene vil jeg særlig vise til at Statens vegvesen er bedt om å innføre rutinemessig vurdering av om særlige restriksjoner skal benyttes når vær- og føreforholdene på en problematisk strekning eller fjellovergang tilsier det. Vegtrafikkloven § 7, 2. ledd jf. 1. ledd gir vegvesenet hjemmel til midlertidig å forby bruk av særskilte grupper/typer kjøretøy som ikke er sikret tilstrekkelig veggrep - saklig begrunnet i egenskaper ved kjøretøyet sammenholdt med tilstanden på vegen. Jeg vil også be Vegdirektoratet om å framskaffe statistikk over hvilke typer vogntog som hindrer framkommelighet på vegen.

I mitt svar til Sortevik ble det påpekt at også andre forhold enn kjøretøyets konstruksjon er av vesentlig betydning for om det kommer trygt frem. Dekkutrustning, kjetting brukt på korrekt måte, førerens kunnskaper og ferdigheter, strekningens stigningsforhold og de konkrete vær- og føreforhold ble trukket frem som andre omstendigheter av betydning. Jeg vil også vise til at det for øyeblikket er ute på høring forslag om å endre vegtrafikkloven slik at Statens vegvesen får hjemmel til å selv fjerne og evt. ta i forvaring kjøretøy som er til hinder for fremkommeligheten.

Jeg er derfor av den oppfatningen at Statens vegvesen, med de virkemidler etaten har til rådighet, har gode og tilstrekkelige muligheter til å iverksette hensiktsmessige tiltak, så vel av generell som spesiell art. Oppfølging av tiltakspakken for framkommelighet på vinterveg, se brev av 18. desember 2007 til Vegdirektoratet, vil gi ytterligere styrke i virkemiddelbruken. Jeg har gitt Vegdirektoratet frist til 15. mai 2008 til å gi tilbakemelding om status og fremdrift for de ovennevnte tiltak.

Vedlegg til svar:

Brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 18.12.2007

Referanse 03/2631-LG A

Oppfylgjing av tiltakspakke for framkome på vinterveg.

Vi syner til innkomne brev frå Vegdirektoratet av 14. november, 16. oktober, 12. juli og 28. juni 2007.

Samferdselsdepartementet gir med dette Vegdirektoratet samtykkje til å sende på høyring framlegget til endring av vegtrafikklova § 37 (heimel for Vegvesenet til å fjerne og ta i forvaring køyrety som er til hinder for framkoma m.m.), samt til å sende på høyring framlegga til endringar i køyretyforskrifta og forskrift om bruk av køyrety. Vi ser det som tenleg at alle desse endringsframlegga vert sende på høyring samla.

Departementet ber om at Vegdirektoratet oppmodar høyringsinstansane til å i særleg grad uttale seg om framlegga til skjerping av krava til minimum mønsterdjupne i dekka. Vi ber også om at Vegdirektoratet særskilt vurderer tilhøvet mellom framlegget om minimum 3 mm mønsterdjupne for lette køyrety i vinterperioden og krava etter direktiv 89/459/EØF.

Når det gjeld resterande framlegg til tiltak, ber departementet om at Vegdirektoratet går vidare i arbeidet med å gjere seg nytte av særskilte mellombelse restriksjonar retta mot einskildkøyrety og/eller særskilte køyretytypar som ikkje er sikra tilstrekkeleg veggrep, jf. heimelsgrunnlaga i vegtrafikklova §§36 nr. 1 d) og 7, 2. ledd. Bruk av slike restriksjonar bør rutinemessig vurderast når ver- og føretilhøva tilseier det. Departementet vil likevel understreke at desse restriksjonane skal vere mellombelse, og ikkje nyttast oftare og i større utstrekning enn det som er naudsynt.

Vi ber vidare om at Vegdirektoratet prioriterer høgt arbeidet med å ytterlegare målrette utekontrollen med tunge køyrety. Kontrollar bør i størst mogleg grad gjennomførast på tidspunkt og stader der risikoen for framkomeproblem er reell, til dømes ved fjellovergangar.

Vegdirektoratet bør halde fram arbeidet med å oppdatere og utvide informasjonen til utanlandske tungbilsjåførar (gjennom til dømes kampanjen "Donna Diesel") i samsvar med det Vegdirektoratet gir uttrykk for i prosjektrapporten vedrørande "vinterpakken". Samferdselsdepartementet er vidare positive til at Vegdirektoratet arbeider med å forbetre planane sine for vintervemebuing (vinterberedskap), og til at det er sett i verk ei vurdering av standardane for vinterdrift.

For tiltaka som ikkje er relaterte til lov- og forskriftsendringar, ber vi Vegdirektoratet gi tilbakemelding om status og framdrift innan 15. mai 2008.

Vi minner om at gjennomføringa av tiltaka i utgangspunktet skal skje innanfor dei til ei kvar tid gjeldande budsjettrammene.