Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:593 (2007-2008)
Innlevert: 04.02.2008
Sendt: 05.02.2008
Besvart: 13.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): En analyse som Vegdirektoratet har utført for prosjektet Trafikktryggleik i Hallingdal viser at både øvre og nedre delen av Hallingdal er svært ulykkesbelastet.
Hva vil samferdselsministeren foreta seg med sikte på å redusere antall trafikkulykker i disse områdene?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Vegdirektoratets analyse omfatter vegstrekninger på til sammen 22 mil i Hallingdal fra grensen mellom Flå og fylkesgrensen på Hardangervidda på riksvei 7 og i Hemsedalsfjellet på riksvei 52. Både riksveg 7 og riksveg 52 er viktig i stamveger mellom øst og vest, og de er i tillegg tilførselsveger til store turistområder i Hallingdal. Dette medfører stor mengde trafikk spesielt i helger og i ferier. Vegdirektoratets undersøkelse viser at strekningene er svært ulykkesutsatt, og at ulykker i perioden 2002-2006 har ført til 22 drepte og 47 alvorlig skadde personer på disse strekningene.

På bakgrunn av ulykkestallene og den store trafikkmengden, er jeg blitt orientert av Vegdirektoratet om at det på de utsatte strekningene i Hallingdal pågår et kontinuerlig arbeid for å bedre trafikksikkerheten. Politiet og Statens vegvesens gjennomfører blant annet fartskontroller, og kontroll av bilbeltebruk og promille. Videre gjennomføres det kjøretøykontroll av tunge lastebiler, blant annet kontrolleres dekk, sikring av last, bremser og overholdelse av kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Statens vegvesen foretar også en del fysiske tiltak som for eksempel utbygging av midtdeler, rekkverk og "mykgjøring" av sideterreng. I tillegg samarbeider Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen om påvirkningsarbeid rettet mot utvalgte trafikantgrupper.

Vegdirektoratet har også orientert meg om prosjektet "Trafikktryggleik i Hallingdal" som regionrådet i Hallingdal har tatt initiativet til, og som vil gå over en periode på tre år fra 2007 til 2009. Dette er et interessant regionalt og lokalt initiativ. Prosjektets styringsgruppe har en bred sammensetning med representanter fra Regionrådet i Hallingdal (prosjektleder), Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Utrykningspolitiet, politidistriktet, lensmannsetaten, Gjensidige Hallingdal og Forsikringsutvalget for Hallingdal. Målsettingen er å halvere antall drepte og hardt skadde på de ovennevnte vegstrekningene. For å nå målet vil det bli prioritert både trafikantrettede tiltak og tiltak rettet mot oppgradering av vegstandarden. De trafikantrettede tiltakene vil omfatte både kontrollvirksomhet på spesielt ulykkesutsatte strekninger, og forebyggende arbeid i form av blant annet holdningskampanjer. I 2007 og hittil i 2008 har det vært gjennomført en rekke aktiviteter.

Prosjektets styringsgruppe har nylig bedt om et møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Jeg vil derfor invitere representanter for prosjektet til møte i departementet for å bli nærmere orientert, blant annet for å få kunnskap om hvordan lokale og regionale myndigheter kan samarbeide med statlige aktører for i fellesskap å bedre trafikksikkerheten.