Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:595 (2007-2008)
Innlevert: 04.02.2008
Sendt: 05.02.2008
Besvart: 08.02.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Regjeringen sier i Soria Moria-erklæringen at man vil styrke folk-til-folk-samarbeidet mellom Norge og Russland. I debatt på Stortinget 6. mars 2007 viser utenriksministeren til at Norge, som følge av den nye visumfasiliteringsavtalen, vil ha større muligheter for å innvilge flerreisevisum for russiske borgere ved innreise til Norge.
Hvilke tiltak har utenriksministeren iverksatt for å få fortgang i implementeringen av denne ordningen ved generalkonsulatene og ambassaden i Russland?

Begrunnelse

På bakgrunn av det stadig økende økonomiske samkvemmet mellom Norge og Russland i nordområdene er det av avgjørende betydning for felles interesser blant annet innen fiskeri-, olje- og gassnæringen at Norge har et visumregime som legger forholdene til rette for slik samhandling. Norge undertegnet den såkalte visumfasiliteringsavtalen med Russland 8. juni 2007. Avtalen skal på bakgrunn av gitte kriterier åpne for innvilgelse av flerreisevisum for opp til 5 år for en rekke grupper som offisielle delegasjoner, forretningsreisende, yrkessjåfører og journalister. Det norske generalkonsulatet i Murmansk opplyser imidlertid at per januar 2008 er svært få, om noen, slike visum blitt innvilget for russiske statsborgere ved innreise til Norge. Slik spørsmålsstilleren ser det er det nå på høy tid at implementeringen av denne ordningen kommer på plass, til det beste for folk-til-folk-samarbeidet mellom Norge og Russland.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg vil fremheve at betydningen av en raskest mulig ratifisering av avtalene om lettelser i visumbehandlingen og om tilbaketaking, blir understreket overfor russiske myndigheter i flere sammenhenger. Som representanten Fredriksen påpeker, vil en snarlig ikrafttredelse av avtalene være viktig både av hensyn til folk-til-folk samarbeidet med Russland og for å sikre en felles praksis innad i Schengenområdet.

Norges ambassade i Moskva har jevnlig kontakt med russiske myndigheter i saken. De siste opplysninger jeg har om utviklingen i saken tilsier at begge avtalene vil være ratifisert i løpet av våren. Tiden det har tatt fra underskrift til ratifikasjon vil dermed være normal sammenliknet med andre bilaterale avtaler.

De to avtalene inneholder bestemmelser om gjensidig avhengighet, slik at avtalene tidligst kan tre i kraft når vilkårene for ikrafttredelse er oppfylt for begge.

Russiske myndigheter er formelt underrettet om at alle vilkår for ikrafttredelse av de to avtalene anses oppfylt på norsk side.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har, blant annet som ledd i forberedelsen av visumavtalens ikrafttredelse, vedtatt en endring i utlendingsforskriften, som åpner for å utstede flerreisevisum med gyldighet opp til 5 år til enkelte personkategorier på nærmere angitte vilkår. Forskriften trådte i kraft 15. januar i år.

Dette innebærer at norske utenriksstasjoner allerede nå har hjemmel til å utstede flerreisevisum til søkere som oppfyller vilkårene i forskriften. Visumavtalen vil åpne for ytterligere fleksibilitet for enkelte grupper.