Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:596 (2007-2008)
Innlevert: 04.02.2008
Sendt: 05.02.2008
Besvart: 08.02.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Utenriksministeren ga under interpellasjonsdebatt på Stortinget 6. mars 2007 uttrykk for at det arbeides med å gjøre den norske grensestasjonen på Storskog mer publikumsvennlig, blant annet ved å fjerne de sotede vinduene.
Kan utenriksministeren redegjøre for hvor langt man fra norsk side er kommet i denne prosessen?

Begrunnelse

Spørsmålsstilleren har forventninger til Regjeringens nordområdestrategi. I en artikkel i avisen Nordlys den 11. juni 2007 vises det til ombyggingen av Storskog grensestasjon for å gjøre denne mer effektiv og publikumsvennlig. Utenriksministeren uttaler i interpellasjonsdebatt på Stortinget den 6. juni 2007 at det i så måte vil være et viktig signal, samt gjøre det hyggeligere å passere grensen til Norge, dersom de sotede vinduene på norsk side av grensestasjonen fjernes.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Forberedelsene til arbeidet med å gjøre grensestasjonen på Storskog mer publikumsvennlig gjennom å fjerne kontrollukene med de sotede vinduene og bygge vanlige kontrollboder - slik vi kjenner det fra for eksempel Oslo Lufthavn Gardermoen - er godt i gang.

Det er Statsbygg som har hatt ansvaret for å prosjektere dette tiltaket. Det har vært lagt ut på anbud, anbudsprosessen er avsluttet, entreprenør er valgt og det går ut en bestilling til entreprenøren i disse dager. Så vidt jeg forstår, er målet at arbeidet skal gjennomføres i løpet av våren.

Jeg vil legge til at dette er ett av flere tiltak som nå planlegges for å gjøre Storskog grenseovergangssted mer effektivt. En arbeidsgruppe, ledet av Utenriksdepartementet og med deltakelse fra andre berørte myndigheter samt representanter fra regionalt og lokalt nivå, overleverte forslag til tiltak 16. november 2007.

I tillegg til spørsmålet om de sotede vinduer, foreslås det blant annet merking av hele grensekontrollområdet inne og ute for å gjøre behandlingen av de reisende mer effektiv, bygging av tak over kontrollsonene på ut- og innpassering for å bedre arbeidsforholdene vinterstid, samt utvidelse fra ett til to kjørefelt for trafikk til Russland for å unngå unødvendige kødannelser.

Alt dette er tiltak som krever bidrag fra flere departementer og etater. Politimesteren i Øst-Finnmark har foreslått at det opprettes en prosjektlederstilling ved politidistriktet for å sikre koordinering og god fremdrift i dette arbeidet. Utenriksdepartementet har sagt seg villig til å delfinansiere en slik stilling, og det er nå tett kontakt mellom Utenriksdepartementet, Justisdepartementet og Politidirektoratet om den videre oppfølgingen av dette.