Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:598 (2007-2008)
Innlevert: 05.02.2008
Sendt: 05.02.2008
Besvart: 11.02.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): NRK Brennpunkt har nylig avslørt at UP i Nordland har benyttet en laser som ble kategorisert som "ubrukelig" av Justervesenet. Mange bilister kan således feilaktig ha blitt bøtelagt ved bruk av denne laseren. UP leder i Nordland, Tore Jeremiassen, bekrefter, ifølge Brennpunkt, at nettopp denne laseren er benyttet. Jeg forutsetter at statsråden er enig med meg i at dersom noen skal straffes for et lovbrudd, skal dette skje på riktig grunnlag.
I denne saken har politiets verktøy sviktet, hvilke konsekvenser bør det få for de berørte?

Begrunnelse

Dersom det er slik at 84 personer er bøtelagt pga. måling med en laser Justervesenet anser som ubrukelig, må det få konsekvenser for berørte bilister. Det forutsetter jeg at statsråden er enig i. I motsatt fall aksepteres feilaktig idømt reaksjon, noe som er et brudd på rettsstatsprinsipper.
Jeg håper derfor statsråden ser på denne saken og sørger for at forhold med feil grunnlag rettes opp umiddelbart.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil innledningsvis bemerke at det hører inn under påtalemyndighetens kompetanseområde å treffe avgjørelser om etterforskning og påtalebehandling i straffesaker. Riksadvokaten er øverste påtalemyndighet, og er i sin utøvelse av påtalemyndigheten ikke underlagt Justisdepartementet ved statsråden. Jeg har derfor ikke mulighet til å gripe inn i de enkeltsaker som det vises til i spørsmålet.

Jeg er imidlertid gjort kjent med at Utrykningspolitiet, på bakgrunn av rapport fra Justervesenet om avvik ved siktekontroll under periodisk kontroll den 30. mars 2007, har gjort en konkret vurdering av hvordan de målingene som ble foretatt forut for årskontrollen ble utført av patruljene med den aktuelle laseren.

Politidirektoratet har utgitt et eget instruksverk for politiets trafikktjeneste (GP 4027), hvor Instruks for bruk av laser fartsmåler med brukerveiledning er retningsgivende for bruk og kontroll av apparatet. Det er politiets daglige før-, under- og etterkontroll av laser fartsmåler som er avgjørende for om en fartsmåling er godkjent, jf. instruksen pkt. 3.1. og 3.2, samt brukerveiledningens pkt. 5.5 og rettspraksis.

Utrykningspolitiet skal ved gjennomgang av alle loggene for perioden ha forsikret seg om at siktekontrollene er gjennomført i henhold til instruks. Videre har jeg fått opplyst at Utrykningspolitiet har vært i kontakt med det aktuelle politidistrikt og påtalemyndigheten, og jeg er orientert om at man ikke funnet grunnlag for å annullere målingene i denne perioden. Men som sagt innledningsvis har jeg ikke mulighet til å gå inn i sakene.