Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:635 (2007-2008)
Innlevert: 11.02.2008
Sendt: 11.02.2008
Besvart: 14.02.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I sommer ble artisten Amy Winehouse bøtelagt under en konsert i Bergen. Beløpet ble oppgitt i euro. Siden norske kroner er vår valuta er jeg overrasket over dette. Norge er ikke i EU og har heller ikke vedtatt å skifte ut våre kroner med euro.
Kan jeg derfor få vite hvilket grunnlag, lovhjemmel eller forskrift man har for å utstede et beløp i annen valuta enn vår egen og hvilken omregningskurs man bruker?

Begrunnelse

Det kan da ikke være sånn at justisministeren på egen hånd har meldt Norge inn i EU! Likevel ble nevnte artist ilagt et forelegg utstedt i euro. Personlig var jeg ikke klar over at dette var mulig og ikke minst hvilke kurs skal man benytte seg. Det vil også kunne åpne for at man spekulerer i tidspunkt for å redusere kostnaden, noe norske borgere ikke har anledning til.
Jeg imøteser derfor statsrådens svar.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil først bemerke at avgjørelse av straffesak ved utferdigelse av forelegg hører under påtalemyndighetens kompetanse, og at jeg ikke kjenner detaljene i den konkrete saken det er vist til. Riksadvokaten er øverste påtalemyndighet, og er i sin utøvelse av påtalemyndigheten ikke underlagt Justisdepartementet ved statsråden.

Det er fastsatt i straffeprosessloven § 256 første ledd nr. 4 og påtaleinstruksen § 20-2 første ledd nr. 4 at forelegg skal inneholde fastsettelse av boten. Spørsmålet om hvilken valuta bøter skal ilegges i er ikke nærmere regulert i lov eller forskrift. Etter vanlig praksis ilegges bøter i norske kroner.

Det kan imidlertid være hensiktsmessig at man i tillegg omregner boten til annen valuta ovenfor personer som for eksempel ikke er fast bosatt i Norge. Videre kan det synes praktisk at man i unntakstilfelle oppgir forelegget i annen valuta til utenlandsk statsborger på gjennomreise som ønsker å få gjort opp forholdet raskt.