Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:601 (2007-2008)
Innlevert: 05.02.2008
Sendt: 06.02.2008
Besvart: 13.02.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil miljøvernministeren sørge for en bedre miljøtilpasset jernbanetrasé på strekningen Eidsvoll-Hamar enn det Jernbaneverket har lagt opp til?

Begrunnelse

Jernbaneverket har lagt frem sin anbefaling av trasé for dobbeltsporet jernbane gjennom Eidsvoll og Stange kommune. Traseen følger i stor grad dagens jernbane. Det vil si at store deler av strandsonen langs Mjøsa fortsatt vil være lite tilgjengelig for befolkningen. Strandsonen langs Mjøsa er et viktig tur- og friluftsområde for folk i distriktet og representerer store naturrikdommer. Planene som nå foreligger om bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa, kommer i konflikt med disse verdiene.
I regjeringserklæringen slås det fast at Regjeringen vil stanse nedbyggingen av strandsonen. De tre regjeringspartiene gikk så langt like etter valget i 2005 at de kjøpte opp strandsone på Bygdøy for å vise sin vernepolitikk i praksis. Dette harmonerer imidlertid svært dårlig med den nedbyggingen som ligger i det foreslåtte trasévalget fra Jernbaneverket.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spørsmålet knytter seg til kommunedelplaner for E6 og Dovrebanen i Eidsvoll og Stange kommuner. Det er reist innsigelse fra flere offentlige myndigheter til trase for veg og jernbane, og saken er til behandling i Miljøverndepartementet. Strandsonehensyn nevnes i begrunnelsen for spørsmålet og dette hensynet vil bli tatt med i vurderingen av saken i departementet.