Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:604 (2007-2008)
Innlevert: 06.02.2008
Sendt: 06.02.2008
Besvart: 14.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): De fire største byene Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim er særlig omtalt i forslag til ny NP 2010-2019. Disse byene har særlig store transportutfordringer, og gode løsninger er viktig også for regionene rundt byene og for landet totalt. I arbeidet med gode transportløsninger er også gode kollektivløsninger viktig.
Kan statsråden legge frem oversikt over statlige bidrag til kollektivtrafikken de 5 siste år i disse byene fordelt på henholdsvis jernbane, buss, trikk samt planer for kommende NTP-periode 2010-2019?

Begrunnelse

En betydelig del av kollektivtransporten i og ut/inn av Oslo utføres med jernbane. Jernbaneverket får årlig store bevilgninger over statsbudsjettet. Skinnebasert kollektivtransport er under bygging i Bergen og planlegging i Stavangerområdet, men er i stor utstrekning basert på bompengefinansiering. En samordnet utbygging av kollektiv persontransport i de fire største byene vil kunne gi både transporteffektivitet og god økonomi. En samordning bør også omfatte skinnebaserte løsninger når/dersom de velges; slik at faglig kompetanse og eksisterende /planlagt infrastruktur utnyttes. For skinnebaserte løsninger vil samordning med Jernbaneverket være viktig for å gi mulighet for større statlig finansiering.
Jeg legger til grunn at det er store ulikheter i statlig bidrag til de fire største norske byene også innenfor tilskudd til kollektivtrafikk. Gode transportløsninger inn til og rundt de samme byene er viktig også for effektiviteten i det samlede nasjonale transportnettet. Etter mitt syn er det viktig at Regjeringen tar tydeligere styring og større finansieringsansvar for utvikling av et effektivt, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud i de fire største norske byene - ikke bare overlater hoveddelen av finansiering til innbyggerne og næringslivet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som kjent er det fylkeskommunene og Oslo kommune som har ansvaret for den lokale kollektivtransporten i fylket/Oslo. Fylkeskommunene og Oslo kommune får tildelt årlige rammetilskudd over budsjettet til Kommunal- og regionaldepartementet. Noe av rammetilskuddet benyttes til kollektivtransport, men fylkene/Oslo benytter også egne midler. Det er mulig å framskaffe oversikter over hvor mye Oslo kommune og det enkelte fylket benytter til kollektivtransport, men ikke hvor mye av dette som er statlige midler.

Fra januar 2004 har det dessuten vært gjennomført forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i Bergen, Trondheim, Stavangerregionen og Kristiansandsregionen, som har endret organiseringen av kollektivtransporten. Forsøkene innebærer at Bergen og Trondheim har benyttet midler fra staten, sammen med egne midler og midler fra fylkeskommunen til byens kollektivtransport, men også til andre transportformål. Igjen er det mulig å framskaffe oversikter over hvor mye som brukes til kollektivtransport, men ikke hvor mye som er statlige midler.

Det som er innenfor Samferdselsdepartementet sitt ansvarsområde og som vi kan svare for er byenes tildeling gjennom belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk, bruk av midler til kollektivtiltak over vegbudsjettet, samt investeringer til jernbane og kjøp av persontransporttjenester av NSB.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk ble innført i 2004 med en målsetning om lavere vekst i personbiltrafikken i storbyene. Tabell 1 viser fordelte midler fra belønningsordningen til de fire største byene i 2004-2007 (midlene for 2008 er ikke fordelt enda).

Tabell 1. Fordelte midler fra belønningsordningen (mill kr/år)

2004 2005 2006 2007 SUM

Oslo 25 40 60 63 188

Bergen 17 25 25 30 97

Trondheim 10 10 10 15,2 45,2

Stavanger 13 25 25 22 85

SUM 65 100 120 130,2 415

Statlige midler til kollektivtiltak gjennom bevilgninger til riksveginvesteringer og forsøk

Fylkeskommunene får statlige bevilgninger til riksveginvesteringer og til forsøkene, deler av dette går til kollektivtransport. Tallene for statlige midler til kollektivtransport fordelt på byene er usikre. I tillegg til tallene i tabellen brukes det kollektivmidler på stamvegnettet, men disse er kun fordelt mellom ruter, ikke fylker, og er dermed ikke med her.

Tabell 2. Statlige midler til kollektivtiltak innenfor post 30 Riksveginvesteringer/60 Forsøk (mill/år)

2004 2005 2006 2007 2008 SUM

Oslo/Akershus 43 174 83 54 69 423

Bergen 25 10 26 43 62 166

Trondheim 11 8 11 6 9 45

Stavanger 14 20 25 21 12 92

SUM 93 212 145 124 152 726

Jernbaneinvesteringer

Når det gjelder jernbane har staten ansvaret for utbygging og drift av det statlige jernbanenettet. Dette betyr at statlige bevilgninger ikke omfatter lokale statlige bidrag til skinnegående trafikk som er et fylkeskommunalt/ kommunalt ansvar. Dette omfatter f.eks bygging av bybaner i de nevnte byområdene. Statlige investeringsbidrag til bybaner bevilges i dag over riksvegbudsjettet som et alternativ til riksvegutbygging. Følgende oversikt viser samlet bevilgning for 5 års-perioden 2004-2008 til jernbaneprosjekter, kap. 1350, post 30, som er spesielt viktig for de nevnte byområdene:Oslo:

- Vestkorridoren- dobbeltsporutbygging Lysaker-Asker, inkl. ombygging av Lysaker stasjon: Ca 4 133 mill. kr. Hele prosjektet skal etter planen være sluttført i 2011.

- Alnabru godsterminal: Ca 102 mill. kr. Bevilgningen brukes til kapasitetsøkende tiltak på eksisterende godsterminal, samt til planlegging av ny godsterminal.

Stavanger:

- Ganddal godsterminal: Ca 459 mill. kr. Prosjektet er nå ferdigstilt og innebærer at jernbanestrekningen Sandnes-Stavanger frigjøres til kun å omfatte persontrafikk.

- Dobbeltspor Sandnes-Stavanger: Ca 1 190 mill. kr. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i slutten av 2009.

Bergen:

- Dobbeltspor Bergen stasjon-Fløen: 47,7 mill. kr. Bevilgningene så langt er brukt å forbedre forholdene for ut/og innkjør av godstrafikken i forhold til godstrafikkterminalen, samt til planlegging av prosjektet.

Trondheim:

- Ombygging av Brattøra godsterminal: Ca 80 mill. kr. Ombyggingen er gjort av hensyn til innføringen av Nordre avlastningsveg i Trondheim og skal etter planen være ferdig i 2008.

- Trondheim trafikkstyringssentral: Ca 17 mill. kr til investeringer i 2004 og 2005 til avslutning av byggearbeidene. Dette er en felles operasjonssentral for all togtrafikk på Nordlandsbanen.

Kjøp av persontransporttjenester av NSB

Staten yter årlige bevilgninger til drift av persontrafikk på det statlige jernbanenettet gjennom avtaler om kjøp av persontrafikk. Denne avtalen omfatter bl.a. lokal togtrafikk rundt de nevnte byområdene. Når det gjelder statens kjøp av persontransporttjenester av NSB så er det vanskelig å avgrense det geografiske arealet for hvilke strekninger som skal inngå i de ulike byene. Vi har dermed gjort en skjønnsmessig avgrensning av hvilke strekninger som hører inn under de fire største byene. Tallene for 2008 er ikke ferdig utarbeidet.

Tabell 4. Kjøp av persontransporttjenester av NSB (i mill kr/år).

2003 2004 2005 2006 2007 SUM

Bergen

Bergen-Arna 5,5 17,2 13,8 14,1 19,1 69,6

Bergen-Myrdal 26,9 37,2 29,8 30,3 50,7 175,0

Oslo

Lokaltog 626,9 566,2 578,2 564,7 602,7 2938,7

IC-tog 217,0 250,0 295,2 294,5 267,4 1324,1

Trondheim

Lerkendal-Steinkjer 55,9 50,7 45,9 46,7 81,7 281,0

Trondheim-Storlien 10,9 7,5 8,7 8,9 16,1 52,1

Stavanger

Jærbanen 70,7 59,1 64,8 61,5 72,1 328,3

SUM 1013,9 988,0 1036,3 1020,7 1109,8 5168,8NTP 2010-2019

Det er mange spørsmål og prioriteringer som skal avklares før stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan blir lagt fram i høst. Når det gjelder spørsmål om bevilgninger for perioden 2010-2019, er dette ikke avklart, men vil bli lagt fram i forbindelse med behandlingen av NTP 2010-2019.