Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:606 (2007-2008)
Innlevert: 06.02.2008
Sendt: 06.02.2008
Besvart: 14.02.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvordan vil utviklingen i Europa påvirke den norske beslutningen om å eventuelt innføre eller skrinlegge DAB-radio?

Begrunnelse

Det meldes at stadig flere europeiske land og aktører skrinlegger sine planer om radiokringkasting over Digital Audio Broadcast-teknologien (DAB). Snart er det bare Storbritannia, Sveits og Sør-Korea som fastholder sine planer om DAB.
I et stort og viktig medieland, Tyskland, har kun 200 000 DAB-radioer blitt solgt. Dette til tross for en storstilt satsing, spesielt i Berlin-området. Blant annet har satsingen blitt offentlig subsidiert med om lag 180 millioner EURO. Men nå stopper det statlige organet Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) bevilgningene.
Også Sverige, Frankrike og Nederland har stoppet eller frosset sin satsing på DAB.
Hvis Norge insisterer på DAB til digital kringkasting, kan norske forbrukere oppleve at dyrt utstyr ikke vil fungere i det øyeblikk de legger ferieturen utenfor Norge.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I St.meld. nr. 30 (2006-2007) ble det lagt til grunn at det ikke bør være myndighetenes oppgave å peke ut den framtidige tekniske standard for digital radio i Norge. Dette innebærer en videreføring av de prinsipper som ble fastlagt i St.meld. nr. 62 (1996-97). Aktørene bør selv styre teknologivalg, så lenge det ikke går ut over tilbudet av allmennkanaler til befolkningen eller medfører betydelige kostnader for forbrukerne. Myndighetene bør som utgangspunkt ha en teknologinøytral tilnærming og legge til rette for utviklingen av radiomediet ved å gi kringkasterne langsiktighet og gode rammebetingelser.

I St.meld. nr. 30 (2006-2007) skisseres også hvilke forutsetninger som må være oppfylt før en eventuell avvikling av FM-sendingene kan finne sted. Det fastsettes foreløpig ingen måldato for avvikling av analoge FM-sendinger. Dette gjøres først når minst halvparten av norske husholdninger har anskaffet digitale radioapparater. Den endelige avviklingen av FM-sendingene kan ikke gjennomføres før følgende tilleggskriterier er oppfylt: (1) hele befolkningen må ha tilgang til et digitalt radiotilbud, (2) det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for lytterne. Stortinget har sluttet seg til dette, jf. Innst.S. nr. 24 (2007-2008). Det følger av dette at det ikke er aktuelt med en overgang til digital radio før lytterne selv viser tilstrekkelig interesse for det.

Et lite radiomarked som det norske påvirkes også av utviklingen ellers i Europa. I dag råder det usikkerhet i markedet om valg av standard for digital radio. DAB er en teknologi som allerede har vært på markedet en årrekke, og det er bygget ut DAB-sendenett i en rekke land i Europa. Det er likevel uavklart hvilken standard som vil bli valgt i ulike europeiske land.