Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:607 (2007-2008)
Innlevert: 06.02.2008
Sendt: 06.02.2008
Besvart: 14.02.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Vil statsråden ta initiativ mot det ulovlige videresalget av Metallica-billetter som pågår, eller vil han foreslå å oppheve lovbestemmelsen mot svartebørssalg av billetter?

Begrunnelse

I behandlingen av Ot.prp. nr. 29 (2006-2007) Lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer, vedtok Stortinget at det skal være forbudt å drive såkalt svartebørssalg av billetter.
Vedtaket skjedde mot Fremskrittspartiets stemmer, som i behandlingen fremhevet at forslaget fra Regjeringen ikke inneholdt noen straffesanksjoner. Loven ble en tom markering der man egentlig bare forbyr noe, uten at det får noen konsekvenser. Loven synes ikke å ha noen praktisk betydning i det hele tatt for å komme svartebørshandel til livs.
I Bergens Tidende 5. februar d.å. meldes det om omfattende svartebørssalg av billetter til Metallicas konsert i Bergen.
Da saken ble behandlet i Odelstinget, hevdet statsråden at med et lovforbud ville det være mulig å begrense svartebørshandelen. Han hevdet også at politiet ville bli tilført flere ressurser, og dermed være bedre i stand til å begrense svartebørshandelen. Det er i dag tydelig at begge statsrådens påstander var fullstendig uten innhold.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Lovforbudet mot prispåslag ved videreslag av billetter til kultur- og idrettsarrangementer ble vedtatt av Stortinget i juni i fjor og iverksatt fra 1. juli 2007. Forbudet gjør det tydelig både for kjøpere og videreselgere av slike billetter at billettprisen skal være den samme også ved videresalg. Målet er å unngå at videresalg av slike billetter blir en profittbasert industri, som vokser fordi stadig flere billetter til konserter og idrettsarrangementer kjøpes opp av billettselskaper og billetthaier når de legges ut ved ordinært salg. En slik utvikling vil hindre folk flest alminnelig tilgang til slike arrangementer.

Offentlig håndheving av forbudet skjer blant annet gjennom Forbrukerombudet. I forbindelse med at forbudet ble iverksatt tilskrev Forbrukerombudet flere firmaer som driver videreslag av billetter og informert om at prispåslag ved videresalg nå er ulovlig. Forbrukerombudet har også tatt direkte kontakt med enkeltfirma som etter ombudets mening bryter den nye loven. Dersom en oppfordring om å følge loven ikke fører fram kan Forbrukerombudet fastsette tvangsgebyr.

Jeg vet at Forbrukerombudet er kjent med svartebørssalget av billetter til Metallicakonserten i Bergen. Ombudet tar fortløpende kontakt med aktører som tilbyr billetter i strid med lovforbudet. Ombudet er også innstilt på å følge opp med sanksjoner dersom de aktører som kontaktes ikke innretter seg.

Da lovforbudet mot prispåslag ble vedtatt i Stortinget ble det understreket at spørsmålet om sanksjoner og bedre sikring av kjøperens tilbakebetalingskrav kan vurderes på ny hvis erfaringene med loven viser at det organiserte videresalg av billetter til overpris ikke avvikles som følge av lovforbudet. Mitt inntrykk så langt er at forbudet har hatt en positiv effekt. Hvorvidt det på sikt vil være ønskelig med strengere reaksjoner på overtredelser av forbudet er det etter min vurdering for tidlig å ta stilling til. Erfaringene med billettsalget til Metallica-konserten i Bergen 16. juli 2008 vil være ett moment ved en slik vurdering. Man bør imidlertid først og fremst legge vekt på den generelle utviklingen med omsetningen av billetter til kultur- og idrettsarragementer.