Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:612 (2007-2008)
Innlevert: 07.02.2008
Sendt: 07.02.2008
Besvart: 13.02.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hva er statsrådens syn på at metodefriheten til lærerne reduseres som en følge av det som oppleves som en ensretting fra skoleeiers side gjennom påbud om eksamensform, og kan statsråden slutte seg til at valg av eksamensform må skje ut fra et fags eller fagområdes egenart?

Begrunnelse

Skoleeier har fått i oppdrag å stå for gjennomføringen av lokal muntlig eksamen i videregående skole. Etter det undertegnede er gjort kjent med er det fra Aust-Agder fylkeskommune - som skoleeier - sendt ut styringsbrev som forlanger at en bestemt eksamensform - den såkalte Prosjektmodellen - skal være hovedmodell for gjennomføring av lokal muntlig eksamen. Bare unntaksvis kan en mer tradisjonell eksamensform benyttes.
Undertegnede oppfatter dette som en form for metodisk ensretting som ikke er i tråd med den brede politiske enigheten i Stortinget om metodefrihet, siden valg av eksamensform gir betydelige føringer for undervisningen. Det er heller ikke slik at alle fag egner seg like godt for denne typen eksamensform. Etter undertegnedes mening må det være et viktig prinsipp at valg av eksamensform må skje ut fra fagets eller fagområdets egenart.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Fylkeskommunen har ansvar for gjennomføring av alle lokale eksamener, jf forskrift til Opplæringslova kapittel 4, § 4 -19. I tillegg har skoleeier ansvar for å bestemme hvilke hjelpemidler som skal tillates ved lokal eksamen, jf § 4 - 23. Med hjemmel i denne forskriften har fylkeskommunen bestemt hvilke retningslinjer som skal gjelde for organisering og gjennomføring av lokalt gitt eksamen i fylket.

Den modellen for lokal muntlig eksamen som Aust-Agder har valgt, gjennomføres også ved alle videregående skoler i Oslo kommune. Der ble modellen innført samtidig med innføring av Læreplanverket for Kunnskapsløftet i 2006.

Begrunnelsen for å innføre en slik modell er at den skal være et virkemiddel for å sikre at elevene får en opplæring som er planlagt og gjennomført i tråd med prinsipper for opplæringen, Læringsplakaten og nytt læreplanverk med kompetansemål som inkluderer de grunnleggende ferdighetene. Prosjektmodellen gir elevene anledning til å fordype seg, reflektere og drøfte fagstoff i langt større grad enn ved en tradisjonell muntlig eksamen. I tillegg vil bruk av digitale verktøy, som er én av de grunnleggende ferdighetene, også kunne være en del av den individuelle delen av eksamen. På denne måten vil elevene kunne få vist et bredt spekter av sin faglige kompetanse både i bredde og dybde.

Jeg kan ikke se at dette valget av eksamensform styrer lærerens valg metode i opplæringen mer enn andre eksamensformer. Dette er en modell som vil kunne avspeile ulike arbeidsformer gjennom året like godt som tradisjonelle eksamensformer. Imidlertid er det slik at alle skal være kjent med eksamensform i god tid, slik at gjennomføring av opplæringen har sammenheng med den eksamensformen som velges. Derfor er jeg fornøyd med at Aust-Agder i sin informasjon om organisering og gjennomføring av lokalt gitt eksamen til de videregående skolene våren 2008 tillater bruk av andre former for muntlig eksamen, dersom dette begrunnes faglig og pedagogisk.