Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:613 (2007-2008)
Innlevert: 07.02.2008
Sendt: 07.02.2008
Besvart: 15.02.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): I hvilken grad og i hvilke tilfeller kan fylkesmannen fremme innsigelse etter at reguleringsarbeid er påbegynt i et prosjekt som ligger inne i en vedtatt kommuneplan og godkjent av fylkesmannen?

Begrunnelse

I 2003 vedtok kommunestyret i Hå enstemmig ny kommuneplan. Planen ble godkjent av fylkesmannen uten innsigelser. Reguleringsarbeid i forbindelse med bygging av campingplass på areal avsatt til formålet ble i ettertid stanset av fylkesmannen. Saken har nå versert i årevis mellom kommune og fylkesmann og er nå anket inn for Miljøverndepartementet.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I brevene fra representant Bente Thorsen reises det spørsmål om i hvilken grad og i hvilke tilfeller fylkesmannen kan fremme innsigelse etter at reguleringsarbeid er påbegynt i et prosjekt som ligger inne i en vedtatt kommuneplan og godkjent av fylkesmannen.

1. juli 2004 trådte det i kraft nye bestemmelser tilknyttet klage og innsigelse i plan- og bygningsloven § 27-2. Bestemmelsen skal hindre at myndigheter fremmer innsigelse mot forhold som det kunne vært fremmet innsigelse til på et tidligere stadium. Hensikten er at myndigheter med innsigelsesrett skal gjøre sitt syn kjent tidlig i planprosessen slik at det blir større forutsigbarhet for de som skal forholde seg til planen.

Saken angående fylkesmannens innsigelse til reguleringsplan for Ogna camping er ikke av en slik art at det kunne vært fremmet innsigelse på et tidligere stadium, og de har derfor anledning til å fremme innsigelse til reguleringsplanen slik de nå har gjort.

Saken ligger nå i Miljøverndepartementet til behandling i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd.