Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:617 (2007-2008)
Innlevert: 07.02.2008
Sendt: 07.02.2008
Besvart: 15.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at beredskapen/reserveløsninger innenfor telekommunikasjon blir bredt gjennomgått og forbedret, med sikte på et mer robust og sikkert kommunikasjonsnett uten den sårbarhet de nevnte eksemplene fører til?

Begrunnelse

Om kvelden den 6. februar 2008 falt Telenors mobilnett ut for brukere i Oslo-området. Dette er bare ett eksempel på uheldige hendelser knyttet til robusthet i landets telekommunikasjon. Av forskjellige årsaker har begge de to store mobilnettoperatørene, fasttelefonnettet og datatrafikken hatt stoppsituasjoner som følge av tekniske feil eller ytre påvirkninger som f.eks. brannen i jernbanetunnelen ved Oslo S i vinter. Hver for seg kan alle episodene antakelig forklares, men samlet gir hendelsene et bilde av kommunikasjonsnettet som sårbart.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Post- og teletilsynet har et særskilt ansvar for sikkerhet og -beredskap innenfor elektronisk kommunikasjon. Tilsynet har i de senere årene jobbet systematisk med å kartlegge infrastrukturen og få oversikt over sikkerhets- og beredskapstiltakene hos tilbydere med vesentlig markedsandel i Norge. Kartleggingen har vært rettet inn mot fire hovedkategorier: transportnett og overføringstjenester, fasttelefoni, mobiltelefoni og internettilgang. Tilbakemeldingene jeg har fått frå tilsynet er at det er en klar tendens til at tilbyderne ved utbygging av nett planlegger med stor grad av alternative framføringsveier for trafikk, og reduserer antallet sårbare punkt. Det har blitt gjort mye innenfor dette de senere årene.

Erfaringene fra bl.a. brannen på Oslo S viser at bortfall av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester kan få store konsekvenser for svært mange. Departementet har i etterkant av denne hendelsen bedt Post- og teletilsynet om å videreføre og styrke sitt arbeid med å kartlegge sårbare punkter, samt å inngå avtalar med flere tilbydere om sikkerhets- og beredskapstiltak (tiltak som for eksempel deltakelse i beredskapsøvelser, innkjøp av nødstrømsaggregater, transportable master og lignende).

Jeg vil avslutningsvis påpeke at en aldri kan sikre seg hundre prosent mot utfall av elektronisk kommunikasjon. I enkelte tilfeller, som for eksempel Telenor sitt utfall i mobilnettet som for øvrig skyldtes en feil ved en planlagt oppgradering av nettet, vil man som sluttbruker måtte regne med at tjenesten ikke alltid er tilgjengelig. Utfall skjer heldigvis sjelden, men de gangene det skjer kan konsekvensene bli alvorlige og det er derfor svært viktig at samfunnskritiske brukere selv tar et ansvar for å sikre seg, f.eks. gjennom kjøp av tjenester hos ulike tilbydere.