Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:621 (2007-2008)
Innlevert: 07.02.2008
Sendt: 08.02.2008
Besvart: 15.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Finnes det dokumentasjon på at nedsatt hastighet på hovedveier til såkalt "miljøfartsgrense" gir bedre miljø, og kan denne fremlegges?

Begrunnelse

Nedsatt fartsgrense medfører at trafikken flyter saktere enn den ellers ville gjort, og for de fleste kjøretøyer vil dette si at det kjøres på lavere gir og derved høyere omdreiningtall. Det antas at dette gir høyere utslipp for en kjørt distanseenhet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I Oslo er det innført nedsatt hastighet på enkelte høyhastighetsveger under betegnelsen miljøfartsgrense, det vil si nedskiltet hastighet fra 80 km/t til 60 km/t. Dette ble gjennomført første gang mars 2000 som akuttiltak mot luftforurensing. Senere er det innført på permanent basis om vinteren på rv 4 mellom Sinsenkrysset og Grorud og på Store Ringveg (Ring 3) i Oslo. November 2007 ble variabel miljøfartsgrense innført på E18 mellom Festningstunnelen og Lysaker.

Bakgrunnen for tiltaket i Oslo er at høy piggfriandel eller bruk av støvdempningsmiddel ikke er tilstrekkelig for å oppnå tilfredsstillende luftkvalitet. Det er en klar sammenheng mellom bilenes hastighet og evnen de har til å produsere støv og virvle opp svevestøv. Energien som utløses i form av bildekkenes anslag mot underlaget og turbulensen bilen skaper, øker eksponentielt med økt hastighet. Det vil si at vegstøvproblemet øker mer enn hastigheten øker. Videre viser svenske laboratorieforsøk at problemet øker mer om det brukes piggdekk enn piggfrie vinterdekk, når hastigheten øker. Høy hastighet og høy piggdekkandel er derfor en ugunstig kombinasjon. Videre viser forsøkene utført i Trondheim og Oslo at støvdemping i form av magnesiumklorid blir langt mer effektivt om hastigheten reduseres.

Permanent miljøfartsgrense ble gjennomført som et forsøk i vintrene 2003/2004 og 2004/2005 på rv 4 mellom Sinsenkrysset og Grorud. Forsøket var todelt. Den første vinteren ble det ikke gjennomført nedsatt hastighet, mens andre vinter ble hastigheten skiltet ned. Effekten av tiltaket ble sett opp mot måleresultater fra tre andre vegnære målestasjoner i Oslo. Nettoeffekten ble målt til 39 % redusert grovt svevestøv, den fraksjonen som typisk defineres som vegstøv.

Det vises til vedlagte rapport fra Statens vegvesen.

Vedlegg til svar:

http://www.luftkvalitet.info/Files/reports/miljøfartsgrense%20rv4.%20kortversjon.pdf