Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:622 (2007-2008)
Innlevert: 07.02.2008
Sendt: 08.02.2008
Besvart: 14.02.2008 av justisminister Knut Storberget

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Mener justisministeren at arbeidet med omorganisering av Follo politidistrikt, med nedleggelse av samtlige lokale lensmannskontorer i Indre Østfold, er i tråd med sentrale politiske signaler om nærpoliti, lokalkunnskap og forebygging nedfelt i flere stortingsmeldinger, herunder St.meld. nr. 42 (2004-2005)?

Begrunnelse

Follo Politidistrikt har siden mars 2007 arbeidet med en omorganisering med formål å frigjøre midler til operativ polititjeneste, prioriterte oppgaver og investeringer. Den planlagte omorganiseringen innebærer at hele Indre Østfold skal slås sammen til en politienhet administrert fra Askim, og at alle de lokale lensmannskontorene nedlegges. Forslaget til omorganisering har skapt stor frustrasjon, usikkerhet og fortvilelse i befolkningen i de berørte kommunene.
Forebygging av kriminalitet er en viktig del av politiets virksomhet, og er en forutsetning for å skape trygge og gode lokalsamfunn. Gjennom alle år har politiets viktigste oppgave vært å sikre publikums trygghet, bekjempe kriminalitet og sikre folks velferd. Nedleggelse av nærpoliti, slik det nå foreslås i Follo, synes å være stikk i strid med sentrale politiske signaler nedfelt i flere stortingsmeldinger, herunder St.meld. nr. 24 (2004-2005), hvor det presiseres hvor viktig nærpoliti og lokalkunnskap er for å få til forebygging av kriminalitet lokalt.
Nedleggelse av nærpoliti vanskeliggjør også arbeidet med lokale kriminalitetsforebyggende tiltak som i dag ivaretas gjennom politiråd og SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak). I dag er SLT etablert i 162 kommuner og har vært utprøvd i mer enn 15 år, med gode resultater.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er denne regjeringens mål å sikre et politi med en tjenestestruktur og en bemanning som ivaretar publikums behov for service og beredskap. For å imøtekomme publikums behov for bedre polititjenester og styrke politiets samlede trygghetsskapende arbeid, har regjeringen økt politibudsjettet med ca. en halv milliard i perioden 2006 til 2008.

For å møte publikums forventninger ønsket regjeringen en viss oppmyking i sentrale føringer for lokal organisering. Dette er et ønske Stortinget ga sin tilslutning til i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 42 (2004-2005) Politiets rolle og oppgaver, jf. Innst. S. nr. 145 (2005-2006). Regjeringen ønsker også å videreutvikle politiets muligheter til samlokalisering med offentlige servicekontorer der dette er hensiktsmessig, slik Soria Moria-erklæringen også legger opp til. Som omtalt i St.prp. nr. 1 (2006-2007) og St.prp. nr. 1 (2007-2008) er det derfor etablert en prøveordning i to politidistrikter, deriblant Follo politidistrikt, med mulighet for å få prøvd ut både grensereguleringer, offentlige servicekontorer og politiråd, som grunnlag i arbeidet med å videreutvikle organiseringen lokalt.

Det skal gjennomføres en bred og grundig evaluering av prøveordningen. Evalueringen skal blant annet omfatte publikumsundersøkelse, kommunens synspunkter og politiets vurderinger av tjenesteutøvelse og ressursbruk. Forslag om endringer i strukturen, skal forelegges departementet før beslutning tas. Når det gjelder endringer i driftsenhetsstrukturen, det vil si sammenslåing eller opprettelse av lensmannsdistrikter, viser jeg til politiloven § 16, Regjeringen har således ikke tatt stilling til fremtidig struktur i Follo, og mener at prosessen må få gå sin gang slik at alles synspunkter innhentes.

Et viktig mål med prøveordningen er å gjøre politiet mer tilgjengelig der hvor behovet for hjelp eller bistand oppstår. En samordning av politiets ressurser vil gi flere patruljer som kan komme på kort varsel Med de korte avstander vi har i Follo politidistrikt, synes det raskere å tilkalle en patrulje som allerede er ute, enn å tilkalle en lensmannsbetjent som har reservetjeneste hjemme. Arbeidsmiljølov og arbeidstidsbestemmelser har skjerpet kravene til sikkerhet og fritid, og i dagens samfunn er det ikke forsvarlig å sende ut en tjenestemann eller -kvinne alene på uavklarte oppdrag.

Et annet viktig område for publikum er servicetilbud og bistand ved søknader og andre forvaltningsoppgaver. Dette er oppgaver som i dag for det meste utføres av administrativt personell, og tilbudet her kan derfor opprettholdes gjennom etablering av servicekontorer, fortrinnsvis samlokalisert med andre kommunale tjenester.

Lokal forankring og -kunnskap erverves ikke gjennom plassering av lensmannskontor alene, men ved kontakt, tilstedeværelse og dialog med publikum. Dette kan være gjennom uniformert patruljering, men det er også viktig å videreutvikle kontakten mellom politiet og lokale interessenter, enten det er kommuneledelsen, private virksomheter eller lokale organisasjonen.

For å forsterke dette samarbeidet har regjeringen tatt initiativ til et tettere samarbeid mellom politiet og kommunene i form av politiråd. Formålet er å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og iverksette lokale tiltak for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Dette er et samarbeid jeg har stor tro på, fordi det kan omsette kunnskap om lokale problemer til samordnet innsats fra alle berørte. Politiet kan bidra med sin kunnskap når kommunale utbyggings- og trafikkplaner utformes, samtidig som kommunens representanter kan formidle sine ønsker om hvordan politiet bør prioritere sin innsats i kommunen og nærmiljøet,

Innføring av politiråd er en videreutvikling av et forhåpentligvis allerede godt samarbeid lokalt, basert på lokale løsninger. Politiråd er ingen erstatning av SLT-samarbeidet, Det er imidlertid viktig å bygge videre på de gode erfaringene mange kommuner har med SLT-modellen, og at en bringer med seg gode samarbeidsrelasjoner og erfaringer fra dette samarbeidet i et utvidet samarbeid med den felles målsetting å forebygge kriminalitet og bidra til et trygt samfunn.