Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:623 (2007-2008)
Innlevert: 07.02.2008
Sendt: 08.02.2008
Besvart: 15.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): En samlet opposisjon ber Regjeringen i budsjett-innst. S. nr. 13 (2007-2008) om å utrede og legge fram en sak for Stortinget om helikopterrute mellom Bodø og Træna, Lovund og Rødøy. Forutsetningen er at denne helikopterruta blir anbudsrute med offentlig kjøp. Senere har også Nordland fylkeskommune utredet muligheten for en slik helikopterrute og bedt Regjeringen om å opprette en slik forbindelse.
Har samferdselsministeren tatt tak i denne saken, og vil Stortinget bli orientert på egnet måte når en slik utredning foreligger?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har merket meg mindretallsmerknaden i Budsjett-innst. S. nr. 13 (2007-2008) der Transport- og kommunikasjonskomiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti fremmer forslag om at Stortinget ber Regjeringen om å utrede og å legge fram en egen sak om helikopterrute mellom Bodø og Træna, Lovund og Rødøy.

Samferdselsdepartementet har også mottatt brev fra Nordland fylkeskommune av 14.12.2007 med oversendelse av Fylkestingets vedtak i sak 124/07 om helikopterrute Bodø - ytre Helgeland, der Fylkestinget anmoder Samferdselsdepartementet om å vurdere å etablere ruteflyging med helikopter på strekningen Bodø - Træna - Lovund - Bodø. Videre anmoder de om at anløp av Rødøy kommune vurderes senere.

Staten ved Samferdselsdepartementet bidrar i dag til å legge til rette for et godt og landsdekkende flyrutetilbud gjennom kjøp av flyrutetjenester etter anbud på et flertall av de regionale lufthavnene. Flyrutekjøpet sikrer transportstandarden i regioner som ellers ikke ville fått et tilfredsstillende flyrutetilbud gjennom markedet. Dette reduserer avstandsulemper og bidrar til velfungerende regioner til nytte for befolkning og næringsliv.

Dagens flyrutekjøp er gjennomført med utgangspunkt i den eksisterende lufthavnstrukturen som er vedtatt av Stortinget, og stadfestet ved Stortingets behandling av Nasjonal transportplan for 2006 - 2015. Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen sagt at den vil opprettholde dagens flyplasstruktur, så sant det ikke er et lokalt ønske om å legge ned en flyplass. Jeg er opptatt av å sikre et godt tilbud på det eksisterende flyrutenettet ved utlysing av anbud på regionale flyruter.

Spørsmålet om å evt. inkludere nye ruter eller lufthavner uten drift per i dag i det statlige flyrutekjøpet må vurderes nøye. Det naturlige stedet å gjøre vurderinger av utvidelse av statens engasjement i regional luftfart nå, er etter min mening i Nasjonal transportplan for 2010 - 2019 som etter planen vil bli lagt fram høsten 2008. Jeg tar derfor sikte på at spørsmålet om en ev. helikopterrute mellom Bodø og ytre Helgeland vil bli behandlet der.