Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:624 (2007-2008)
Innlevert: 07.02.2008
Sendt: 08.02.2008
Besvart: 15.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Jeg viser til at omleggingen av nattvogntilbudet på NSBs tog førte til at de stasjonære nattvognene fra Mo i Rana, Mosjøen og Kristiansand ble tatt vekk. I forbindelse med behandlingen av samferdselsbudsjettet for 2007-2008 fikk Kristiansand sin stasjonære nattvogn tilbake. Antall reisende med natt-tog på disse strekningene gikk kraftig tilbake etter omleggingen. Natta blir kort når en først kan gå på toget i Mosjøen kl. 01.10.
Vil ministeren ta initiativ til at også Mo i Rana og Mosjøen får sin stasjonære nattvogn tilbake?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Driftsopplegget for hele nattogproduktet ble etter avtale mellom NSB og Samferdselsdepartementet, lagt om fra og med 2006. Omleggingen innebar bl.a. en oppgradering av de 20 nyeste vognene, utfasing av de eldste vognene og økt komfort for reisende som benytter sittevogn i nattogene. I tillegg ble praksisen med til-/frakopling av en egen sovevogn i Kristiansand, Mosjøen og Mo i Rana avsluttet. Årsakene til at denne ordningen ble avsluttet, var svært høye ekstrakostnader, mangel på egnet materiell og lavt passasjergrunnlag.

Flertallet i Transportkomiteen ønsket i henhold til Budsjett.innst. S. nr. 13 (2007- 2008), å: "(…) øke bevilgningen til persontransport med tog med 3 millioner kroner. Flertallet legger til grunn at Regjeringen benytter økningen til å etablere et mer attraktivt nattogtilbud til og fra Kristiansand."

Dette forslaget er ennå ikke gjennomført og Kristiansand har derfor ikke fått dette tilbudet tilbake. På bakgrunn av den siterte flertallsmerknaden og den vedtatte bevilgningsøkningen har Samferdselsdepartementet bedt NSB om å undersøke mulighetene for å få reetablert tilbudet i Kristiansand. Jeg har fått tilbakemelding fra NSB om at det er flere utfordringer knyttet til en gjeninnføring av dette tilbudet. NSB har i dag 20 disponible sovevogner som går i fast turnering, samt en reservevogn. NSB har derfor ikke egnet materiell til disposisjon som kan settes inn som stasjonære nattvogner. NSB har sjekket leiemarkedet for slike vogner i Europa og materiellet som kan tenkes brukt, trenger grundig oppgradering og sikkerhetsgodkjenning fra Jernbanetilsynet før det evt. kan tas i bruk. Dessuten har NSB i dag en meget stram bemanningssituasjon som ytterligere vanskeliggjør at denne ordningen kan gjeninnføres da den vil krev økt bemanning.

Beleggsprosenten for nattogsvognene er på mellom 70 og 90 prosent og det er derfor dårlig ressursutnyttelse å foreta en omdisponering av disponibelt materiell.

En eventuell bestilling av en slik produksjonsøkning må foretas etter bestemmelsene i Trafikkavtalen som er inngått mellom NSB og Samferdselsdepartementet for perioden 2006 - 2010. Ut fra departementets vurderinger er det er lite realistisk å forvente at NSB er villig til å akseptere en gjeninnføring av dette tilbudet i Kristiansand til en pris på 3 millioner kroner per år. For å følge opp merknaden og den økte bevilgningen fra Stortinget har jeg imidlertid lagt opp til at Samferdselsdepartementet innleder forhandlinger med NSB om dette og jeg tar derfor sikte på å kunne komme tilbake til Stortinget om resultatet av disse forhandlingene i forbindelse med behandlingen av Revidert Nasjonalbudsjett for 2008. I forhandlingene med NSB vil Samferdselsdepartementet også drøfte muligheten for å gjeninnføre ordningen med stasjonære nattvogner i Mosjøen og Mo i Rana og i tilfelle hva dette vil koste.