Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:626 (2007-2008)
Innlevert: 07.02.2008
Sendt: 08.02.2008
Besvart: 19.02.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er arbeidstaker ansvarlig for at fastlegen når han/hun skriver ut en nødvendig sykmelding beskriver diagnosen på en slik måte at behovet for sykmelding og rett til sykepenger ikke blir overprøvd av NAV-kontoret?

Begrunnelse

En selvstendig næringsdrivende som har betalt sin sykeforsikring og har alt det formelle i orden for å få sykepenger fra det offentlige, har fått avslag på sykepengeutbetaling på grunn av at fastlegen ikke har forfattet en god nok diagnosebeskrivelse på sykmeldingsskjemaet i forhold til sykdomsbildet. Den næringsdrivende tar på nytt kontakt med fastlegen, og fastlegen endrer diagnosebeskrivelsen i henhold til krav fra det stedlige NAV-kontor. Fastlegen skriver ny sykmelding, utfylt i henhold til NAVs krav, og denne blir levert det stedlige NAV-kontor. Da sykepenger fortsatt uteblir tar den sykmeldte på nytt kontakt med angjeldende NAV-kontor hvor det blir oppgitt at saken er oversendt et annet NAV-kontor for avgjørelse. Ved henvendelse til dette NAV-kontoret får den sykmeldte oppgitt at sykmeldingen var avslått. Begrunnelsen for avslaget denne gang var at diagnosen var for "diffus" og at fastlegen ikke hadde sendt noe forklarende brev som vedlegg til den nye sykmeldingen. Dette til tross for at sykmeldingen var utfylt etter det stedlige kontorets pålegg. Den sykmeldte blir på dette NAV-kontoret henvist til sosialkontoret på hjemplassen for økonomisk hjelp.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det er et vilkår for å få sykepenger at man er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer eller lignende gir ikke rett til sykepenger. Dersom vilkårene er oppfylt, har en arbeidstaker krav på sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene av sykmeldingen), mens det er folketrygden som yter sykepenger etter arbeidsgiverperioden. Selvstendig næringsdrivende har krav på sykepenger fra folketrygden fra 17. sykedag eller fra første sykedag dersom det er tegnet slik forsikring.

Det er NAV-kontoret (eller arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden) som tar stilling til om vilkårene for sykepenger er oppfylt, ikke legen eller annen sykmeldende behandler. NAV-kontoret plikter å vurdere om vilkårene for sykepenger er oppfylt. Dersom informasjonen fra legen tilsier at arbeidsuførheten ikke skyldes sykdom eller skade, har arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende ikke krav på sykepenger. Dersom informasjonen som er gitt av legen ikke er tilstrekkelig til å vurdere om vilkårene foreligger, plikter NAV-kontoret å innhente nærmere opplysninger. Dette kan for eksempel være gjennom en presiserende legeerklæring eller nytt sykmeldingsskjema. Det er imidlertid legen som er ansvarlig for korrekt beskrivelse av den medisinske tilstanden og utfylling av sykmeldingsblanketten.

En arbeidstaker som i arbeidsgiverperioden ikke får sykepenger, kan bringe saken inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden eller be NAV-kontoret utbetale pengene. NAV-kontoret skal utbetale sykepengene dersom arbeidsgiver ikke betaler sykepenger som han er forpliktet til å yte i arbeidsgiverperioden. Beløpet som er utbetalt, skal NAV-kontoret kreve tilbake fra arbeidsgiver. NAV-kontoret bringer saken inn for ankenemnda dersom det er uenighet med arbeidsgiver om arbeidstaker hadde krav på sykepenger.

Dersom NAV-kontoret har avslått krav om sykepenger, kan vedtaket påklages av arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende til NAV Klage- og anke og eventuelt videre til Trygderetten.