Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:636 (2007-2008)
Innlevert: 11.02.2008
Sendt: 11.02.2008
Besvart: 14.02.2008 av justisminister Knut Storberget

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): I statsbudsjettet for 2008 har ordningen med subsidierte sivilarbeidere blitt endret slik at det nå blir færre og dyrere sivilarbeidere. Med 300 pst. prisøkning har ikke skolene råd til å betale sivilarbeidere som miljøarbeidere. Den volds- og konfliktforebyggende tjenesten blir dermed kuttet og ungdomsmiljøene rammes. En god ordning bortfaller.
Kan jeg be justisministeren redegjøre for hvorfor dette har skjedd, og om han vil ta initiativ til å gjeninnføre en miljøarbeiderordning for skolene?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Siviltjenestens primærfunksjon vil være å understøtte rekrutteringen til den militære verneplikten. Volumet av antallet mannskap i tjeneste er søkt tilpasset denne primærfunksjon, og innebærer en markert reduksjon i antallet sivile vernepliktige i aktiv tjeneste de senere årene. I Justisdepartementets budsjettproposisjon for inneværende år er det lagt opp til 625 mannskapsårsverk.

Sivile vernepliktige søkes utplassert til områder med klar samfunnsnytte, og innenfor hovedområdene helse- og sosial, miljø og fredsrelatert arbeid.

Den generelle ordningen ved bruk av sivile vernepliktige er at oppdragsgivere betaler vederlag for bruk av disse. Godtgjørelsen i 2008 vil være kr. 250, dvs. en økning på kr. 25 i forhold til 2007-nivå.

Denne oppdragsgiversatsen innebærer etter departementets syn en rimelig avgivelse, hensett til den ressurs som de sivile vernepliktige anses å innebære.

Den volds- og konfliktforebyggende tjenesten (VOKT) består av sivile vernepliktige som arbeider voldsforebyggende og antirasistisk i skolene, på ungdomsklubber og ved institusjoner for kultur og idrett. VOKT-arbeideren skal konsentrere seg spesielt om å avdekke og forebygge mobbing, vold og konflikter i ungdomsmiljøet.

Evaluering av tjenesten viser at den fungerer etter intensjonen, og således har effekt i forhold til mobbing, vold og konflikter i ungdomsmiljøene. Jeg har selv besøkt Jordal skole, og registrert de positive sidene ved arbeidet.

For å få i gang arbeidet med avgivelse til dette positive formålet, og således gjøre tjenesten kjent for oppdragsgivere, har departementet i en periode avgitt sivile vernepliktige til sterkt reduserte satser som en overgangsfase, frem mot full betaling også for slike oppdrag. Denne overgangsordning har også vært kjent for oppdragsgivere innen volds- og konfliktforebyggende arbeid. Departementet har forutsatt at de positive tilbakemeldinger på tjenesten, også øker betalingsvilligheten hos de involverte parter.

Departementet vil imidlertid fremdeles opprettholde en ordning med redusert eller ingen betaling for en relativt stor andel av oppdragene, for sikring av tjenestens videre fremdrift. For 2008 innebærer dette at om lag 100 mannskap avgis oppdragsgiver uten at denne må betale oppdragsgiversats på kr. 250 pr. dag. I tillegg tilkommer VOKT-oppdrag der oppdragsgiver betaler for avgivelse av mannskap. Til sammen vil dette utgjøre et betydelig antall mannskap i VOKT-relatert arbeid, hensett til en total på 625 mannskap.

De frie avgivelsene vil søkes sentrert mot de store byene som opplever store utfordringer knyttet til barne- og ungdomsarbeid.

Det er derfor min intensjon at vi også fremover kan opprettholde et betydelig antall mannskap til volds- og konfliktforebyggende tjeneste, en tjeneste som oppleves som meningsfull for den sivile vernepliktige, og som med relativt små ressurser kan gi store utslag for lokale barne- og ungdomsmiljøer.