Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:637 (2007-2008)
Innlevert: 11.02.2008
Sendt: 11.02.2008
Besvart: 25.02.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I en flertallsmerknad i Innst. S. nr. 150 (2006-2007) sier bl.a. regjerings-partienes medlemmer flg.: ..."ber regjeringen følge opp adgangen til å kreve tilbakebetaling av differansen av tilskudd gitt til sykehjemsutbygging og omsorgsbolig dersom sykehjemmet er finansiert med midler fra Handlingsplan for eldreomsorg".
Blir dette fulgt opp slik at kommuner som omgjør sykehjemsplasser til omsorgsbolig betaler tilbake det som var forskjellen i tilskudd mellom sykehjems- og omsorgsboligplasser?

Begrunnelse

Allerede da St.meld. nr. 25 (2006-2007) ble behandlet var helse- og omsorgskomiteen opptatt av at mange kommuner omgjorde sykehjemsplasser til omsorgboliger av økonomiske grunner. Komiteen sa bl.a. følgende:

"Komiteen viser til at det ifølge fylkesrapporter høsten 2005 om personellsituasjonen og utbygging av sykehjem og omsorgsboliger i forbindelse med handlingsplan for eldreomsorgen kommer frem ta flere kommuner ønsker å omgjøre sykehjemsplasser til omsorgsboliger. En slik omlegging kan innebære sparte utgifter for kommunen i form av at staten dekker en del av utgiftene, blant annet til medisiner, for mennesker som bor i omsorgsboliger. Et problem som kan oppstå med flere omsorgsboliger på bekostning av sykehjemsplasser, er at den medisinske kvaliteten kan svekkes".

Det er tegn som tyder på at denne utviklingen har fortsatt, og det kan være grunn til å se nærmere på hvilke utgifter staten har hatt til sykehjemsplasser som nå er omdefinerte til omsorgboliger, som følgelig er blitt overfinansiert på bekostning av det medisinskfaglige tilbudet til brukerne.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Tall fra SSB viser at det er en vekst i antall sykehjemsplasser fra 2005 til 2006. Det er imidlertid kjent at enkelte kommuner har omgjort sykehjemsplasser til omsorgsboliger.

Når det gjelder tilskuddsforvaltning til sykehjem og omsorgsboliger, er dette et ansvar som er tillagt Husbanken. Jeg har forsikret meg om at gjeldende regler for oppstartingstilskudd og kompensasjonstilskudd som ble gitt under Handlingsplan for eldreomsorgen følges. Det er slik at dersom en kommune velger å omgjøre sykehjem til omsorgsboliger, reduserer Husbanken tilskuddet tilsvarende tilskudd til omsorgsbolig. Rent praktisk blir dette gjort ved en reduksjon i det årlig utbetalte kompensasjonstilskuddet.

Jeg vil også nevne at dersom en kommune eller den de har videretildelt tilskuddet til, ønsker å omgjøre sykehjemsplasser/omsorgsboliger til andre formål enn det som følger av tilsagnsavtalen med Husbanken, kan ikke dette skje uten at Husbanken krever at kommunen tilbakebetaler den delen av oppstartingstilskuddet som ikke er avskrevet. Kompensasjonstilskuddet vil ved en slik endring opphøre.

Som stortingsrepresentanten er kjent med, er det nå etablert et nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger som en del av Omsorgsplan 2015. På samme måte som under handlingsplan for eldreomsorgen er tilskuddet til sykehjem satt høyere enn tilskuddet til omsorgsboliger. Det er i retningslinjene for dette tilskuddet nedfelt at ved omgjøring fra sykehjem til omsorgsbolig, må kommunen tilbakebetale differansen i tilskuddsutmålingen mellom omsorgsboliger og sykehjemsplasser for den delen av tilskuddet som ikke er avskrevet.