Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:639 (2007-2008)
Innlevert: 11.02.2008
Sendt: 12.02.2008
Besvart: 19.02.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hvilken informasjonsutveksling/dialog har miljømyndighetene hatt med lokalbefolkningen i Vindafjord, Tysvær og Suldal i forbindelse med etablering og drift av Vats mottaksanlegg, og i hvilken grad har lokale innvendinger blitt vektlagt i beslutningsprosessene?

Begrunnelse

Vats mottaksanlegg i Vindafjord kommune, drevet av AF Decom AS, er bygget for mottak av utrangerte marine konstruksjoner for landdisponering, med hovedvekt på offshoreinstallasjoner blant annet fra Nordsjøen. Anlegget fikk utslippstillatelse fra SFT i juni 2005, og startet opp driften like etter. Etter oppstart har omfanget av virksomheten økt, og grensene for utslipp av blant annet kvikksølv har blitt overskredet. Bedriften har på denne bakgrunn vært nødt til å søke om revidert tillatelse etter forurensningsloven, og det har også vært søkt om utvidet driftstid med ønsker om døgnkontinuerlig drift.
Lokalbefolkningen i det berørte området er svært bekymret for nærmiljøet sitt. Saken berører kommunene Vindafjord, Tysvær og Suldal som alle deler samme fjordområde. Flere av naboene til mottaksanlegget klager på støy fra virksomheten, og er redd for forurensning av sjøen med miljøgifter inne i et trangt fjordsystem. Fjorden har gode bestander av fisk og krepsdyr. Det er også stor oppdrettsvirksomhet i fjorden. Naboene krever at det skal være 0-utslipp av tungmetaller og miljøgifter fra anlegget, og at det ikke gis tillatelse til døgnkontinuerlig drift med påfølgende støyproblemer ved anlegget. Dette er en sak hvor lokalbefolkningen og miljømyndighetene synes å ha svært forskjellig virkelighetsoppfatning, og hvor frontene står steilt mot hverandre.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Statens forurensningstilsyn (SFT) ga i 2005 utslippstillatelse til daværende AF Decom for Vats Mottaksanlegg i Vindafjord kommune. Siden har saken blitt overført til Fylkesmannen i Rogaland som nå er forurensningsmyndighet i saken. I september 2006 søkte AF Skandinavia AS, AF Decom, Fylkesmannen i Rogaland om revidert utslippstillatelse. I den forbindelse ble søknaden lagt ut til offentlig ettersyn i fire uker i oktober/november 2006. Søknaden ble også kunngjort i Haugesunds Avis og Grannar. I begge kunngjøringene ble det åpnet for merknader, noe som ga både lokalbefolkningen og nærliggende kommuner mulighet til å uttale seg i saken. Uttalelser ble mottatt fra Vindafjord kommune, Fiskeridirektoratet region Sør, Raunes Fiskefarm AS og en privatperson.

De innkomne uttalelsene ble vurdert av fylkesmannen ved behandling av søknaden. Vindafjord kommune tilrådde i sin uttalelse at bedriften fikk revidert utslippstillatelse som omsøkt. De har i sin kommuneplan og sine reguleringsplaner åpnet for både oppdrettsvirksomhet og opphoggingsvirksomhet i Vatsfjorden. I april 2007 ble revidert utslippstillatelse gitt av fylkesmannen. Fylkesmannen stilte nye og strengere utslippskrav til anlegget, og det ble ikke gitt tillatelse til utvidet driftstid i samsvar med bedriftens ønske.

I mai 2007 påklaget bedriften fylkesmannens vedtak til SFT. Klagen gjaldt regulering av driftstid og intern påslippsgrense for prosessvann til utjevningstank. I forbindelse med klagesaksbehandlingen mottok SFT flere uttalelser i saken der det ble uttrykt bekymring for nærmiljøet i Vindafjord kommune i forhold til støy, lukt og støv samt forurensning av sjøen. SFT opprettholdt i stor grad fylkesmannens vedtak. Krav til driftstid ble opprettholdt med henvisning til nærmiljøets uttalelser knyttet til støy. Selv om utslipp til sjø ikke ble behandlet av SFT fordi det ikke ble påklaget, viser SFT til i sin avgjørelse at det er satt strenge utslippskrav for kvikksølv og andre tungmetaller og at det derfor etter deres syn er liten fare for negative effekter på helse og miljø.

Jeg har forståelse for at det er lokal oppmerksomhet omkring den virksomheten AF Skandinavia AS, AF Decom driver i Vindafjord kommune og eventuelle miljøpåvirkninger i Vatsfjorden. Det er et grunnleggende prinsipp i norsk forvaltningsrett at berørte parter skal ha anledning til å utale seg når vedtak fattes. Lokalbefolkningen har hatt mulighet til å involvere seg gjennom høringsprosessen i denne saken. De innkomne uttalelsene er vurdert av forurensningsmyndighetene før vedtak er fattet. Bedriften har nylig søkt om tillatelse til sprengningsarbeider og utfylling av steinmasser i sjøen ved Vats mottaksanlegg. Fylkesmannen har den 28. januar 2008 sendt søknaden på høring og lagt søknaden ut til offentlig ettersyn. Fylkesmannen har også åpnet for å møte representanter for naboer m.v. i Vatsfjorden i forbindelse med saken.