Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:642 (2007-2008)
Innlevert: 12.02.2008
Sendt: 12.02.2008
Besvart: 25.02.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Sist uke hadde Drammens Tidende en sak om en person som ble domfelt for vold mot sin tidligere samboer mens deres felles barn var til stede. Vedkommende er tidligere domfelt for vold, også mot samme person. Siden statsråden tidligere har uttalt at vold i nære relasjoner skal straffes hardere og være straffeskjerpende, vil jeg spørre om følgende:
Med denne saken som eksempel, mener statsråden at slike saker straffes hardt nok, og hvis nei, hvilke konkrete tiltak bør iverksettes?

Begrunnelse

Vold i nære relasjoner er noe Stortinget med jevne mellomrom diskuterer. Likeledes det faktum at slik vold, med barn til stede, skal være straffeskjerpende. Det nærmer seg tiden for behandling av den spesifikke delen av straffeloven hvor jeg forutsetter at slik vold blir gitt nødvendig fokus.
Selv om statsråden ikke kommenterer enkeltsaker, håper jeg på å få hans betraktninger rundt vold i nære relasjoner og dagens straffenivå og hvordan man skal sørge for at domstolene følger opp lovgivers føringer.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Vold i nære relasjoner rammer hardt og har alvorlige følger for de som opplever den. Volden innebærer minst en tredelt krenkelse. For det første er både den fysiske og den psykiske volden som utøves ofte rå og brutal. For det andre innebærer den et tillitsbrudd, fordi den utøves av et menneske som en i utgangspunktet har et nært forhold til. Og for det tredje foregår den ofte på et sted der en skal føle seg trygg, i eget hjem. Desto større blir derfor overgrepet mot den som blir utsatt. Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, kan gi store helseskader og er et brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

For å styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner la regjeringen frem en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner i desember 2007. Planen inneholder 50 tiltak og skal gjennomføres i perioden 2008 - 2011. Blant tiltakene vil jeg særlig nevne at vi for 2008, har på plass en ordning med heltidsansatte familievoldskoordinatorer i alle politidistrikt. I tillegg skal det i de største politidistriktene etableres egne team. Teammodellen skal være landsdekkende, i den forstand at distrikter uten egne team skal sikres kompetanseoverføring og bistand der det er behov for det. Det senker terskelen for å kontakte politiet og bidrar til flere anmeldelser.

I Soria Moria erklæringen har regjeringen varslet at vi vil arbeid for å få opp straffenivået for voldtekt, drap, grov vold og sedelighetsforbrytelser. Utmålingen av straff foretas av domstolen i den enkelte sak, etter en grundig vurdering av alle konkrete omstendigheter. Jeg kan naturlig nok ikke gå inn på straffutmålingen i den konkrete saken som representanten Ellingsen viser til. Jeg registrerer imidlertid at straffenivået er på vei oppover i saker som gjelder seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. I Rt. 2004 side 844, som gjaldt langvarig mishandling, fastsatte Høyesterett straffen til fengsel i to år og seks måneder, men det ble tatt noe hensyn til det lange tidsforløpet. Førstvoterende uttalte at en passende straff ville ha vært fengsel i to år og seks måneder.

1. januar 2006 trådte det "opprustede" straffebudet mot familievold i kraft ( § 219 i straffeloven). Denne paragrafen benyttes nå som hovedregel i saker om vold i nære relasjoner. I 2007 viser tall fra politiets straffesaksregister ( STRASAK ) at det ble registrert 948 anmeldelser av mishandling i familieforhold.

Da straffeloven § 219 ble endret, ble strafferammen forhøyet fra 2 til 3 års fengsel. Justisdepartementet arbeider for tiden med ny straffelov - spesiell del. I dette arbeidet inngår også en vurdering av utformingen av straffebudet mot vold i nære relasjoner.

Videre vil jeg som et ledd i oppfølgingen av handlingsplanen om vold i nære relasjoner sørge for å få utredet om det er behov for å styrke det strafferettslige vernet for barn som eksponeres for vold i familien.