Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:655 (2007-2008)
Innlevert: 13.02.2008
Sendt: 13.02.2008
Besvart: 25.02.2008 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Hva vil statsråden gjøre for at Rogaland politidistrikt får tildelt de 25 millionene som de mangler og har krav på?

Begrunnelse

Ifølge en kriteriebasert ressursfordeligsmodell (som Politidirektoratet og organisasjonene er enig om) skal Rogaland politidistrikt ha ca. 7,3 pst. av de totalt tildelte ressursene til politidistriktene. Den reelle tildelingen i dag er på 6,8 pst. Differansen mellom 7,3 pst. og 6,8 pst. utgjør 25 millioner. Med full uttelling i forhold til fordelingsmodellen ville en kunne ansette ca. 50 nye polititjenestemenn i Rogaland politidistrikt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg få minne om at politibudsjettet er økt med en halv milliard kr i perioden 2006 - 2008. I tillegg til dette kommer kompensasjon for lønns- og prisstigning. Det er således store økninger som er foretatt de senere år.

Det er Politidirektoratet som fordeler budsjettet til politidistriktene på bakgrunn av det årlige budsjettet som vedtas av Stortinget. Oslo politidistrikt og Politihøgskolen har imidlertid egne budsjettkapitler og får sin bevilgning fastsatt direkte av Stortinget i den årlige budsjettbehandlingen. Politidistriktene tildeles en ramme og det er opp til politimesteren å anvende ressursene i politidistriktene på en slik måte at det gir en mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse og best mulig resultater på alle de områder politiet har ansvaret for. Jeg vil i denne forbindelse vise til St.meld. nr. 22 (2000-2001) Politireform 2000 Et tryggere samfunn, jf Innst. S.nr 241 (2000-2001) hvor prinsippene for rammebudsjettering i politiet er beskrevet.

Ressursfordelingsmodellen som brukes i politiet er basert på en rekke ulike kriterier. Modellen er bl.a. beskrevet i St.meld. nr. 42 (2004 - 2005) Politiets rolle og oppgaver , jf Innst. S. nr. 145 (2005-2006) . Kriteriesettingen i modellen ble vurdert sammen med politidistriktene og det var gjennomgående bred enighet om at kriteriene dannet et godt og objektivt grunnlagt for ressursfordeling til politidistriktene. Det statistiske materialet som ligger til grunn for modellen(antall innbyggere, antall kommuner m v) blir ajourført hvert år. Modellen er senere evaluert, siste gang i 2006.

Det er neppe mulig å etablere en fordelingsmodell for ressurser til politiet som er helt "rettferdig". Modellen avdekker også at det har vært og er forskjeller på tildelte ressurser mellom politidistriktene Man har imidlertid så langt ikke ønsket å omfordele ressurser fra de distriktene som har mer ressurser enn modellen tilsier. Politidirektoratet har imidlertid brukt økte bevilgninger til politiet for å foreta en utjevning til de politidistriktene som har hatt lavest ressurstilgang. Noen av de ressursmessige forskjellene som var ved etablering av modellen i 2003/2004 er således jevnet ut. Politidirektoratet opplyser at de vil søke å ytterligere utjevne disse forskjellene i årene som kommer.

Like viktig som politidistriktenes ressurser, er måten man utnytter ressursene på. Jeg har tillit til at politimesteren i Rogaland og de ansatte i politidistriktet kan gi befolkningen en god og effektiv polititjeneste for de ca 360 mill kr de har fått tildelt for 2008.