Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:660 (2007-2008)
Innlevert: 14.02.2008
Sendt: 14.02.2008
Besvart: 26.02.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): SFE har i nært samarbeid med grunneigarane utarbeidd og sendt søknad om ein vindpark på fjellet ved Borgundvåg i Selje kommune, Sogn og Fjordane. Av dei 43 grunneigarane er det berre 2 som ikkje har underteikna grunnavtale med SFE. SFE og grunneigarane er samde om å leggje lina frå fjellet og langs vegen, og forbi tettstaden Leikanger i kabel. Vegen til fjellet vil også auke moglegheitene til landbruksmessig utnytting av området.
Vil statsråden ta initiativ overfor NVE slik at denne søknaden snarleg vert handsama av NVE?

Begrunnelse

SFE Produksjon har i nær forståing med grunneigarane i Borgundvåg utarbeidd planer for Orkla Vindpark, der plana er å oppføre fleire vindmøller.
I drøftingane som SFE har hatt med grunneigarane i planleggingsfasen har grunneigarane fått gjennomslag for dei fleste av sine ønskjemål, t.d. å kable lina frå fjellet langs vegen og forbi tettstaden Leikanger i Selje kommune.
På tross av fleire purringar frå SFE har ikkje NVE handsama søknaden deira.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Fornybar energi er et viktig satsingsområde for Regjeringen. Vi ønsker å bidra til å utløse investeringer blant annet i vindkraftutbygginger.

Det arbeides med mange vindkraftprosjekter i Norge. Flere anlegg har fått konsesjon, og mange prosjekter ligger til konsesjonsbehandling. Etter hva jeg er gjort kjent med, sendte SFE inn konsesjonssøknad til NVE i mai 2007.

Behandlingstiden for en vindkraftkonsesjon varierer betydelig. Det er mange faktorer som påvirker tidsbruken for konsesjonsbehandling. Konfliktgrad, kompleksitet og behov for koordinert behandling med andre søknader i samme område er forhold som varierer fra sak til sak.

Generelt vil jeg understreke at det de siste årene har vært en svært stor økning i antallet konsesjonssøknader til NVE. Denne betydelige pågangen har medvirket til en forlenget behandlingstid for konsesjonssøknader. Til tross for styrking av NVEs saksbehandlingskapasitet i 2007, har behandlingstiden ikke blitt redusert grunnet det svært store tilfanget av antallet innkomne søknader. NVEs budsjett er i 2008 økt ytterligere, og disse midlene skal blant annet benyttes til å styrke NVEs konsesjonsbehandlingskapasitet. På den måten skal behandlingstiden for den enkelte søknad om fornybar kraftutbygging reduseres.

På tross av de tiltak som er gjennomført er det fortsatt for lang saksbehandlingstid på konsesjonssøknader. Jeg vil nå vurdere ytterligere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i NVE. Departementet er klageorgan i vindkraftsaker. Jeg kan derfor ikke ta noe initiativ overfor NVE om behandlingen av enkeltsøknader, men jeg understreker at jeg på generelt grunnlag er opptatt av at saksbehandlingstiden i NVE skal ned, uten å svekke kvaliteten på saksbehandlingen til ulempe for berørte interesser.