Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:661 (2007-2008)
Innlevert: 14.02.2008
Sendt: 15.02.2008
Besvart: 22.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Hva er bakgrunnen til at reglene for rettidig betaling for tollkredittkrav nå skjerpes, og hvilke merinntekter innebærer dette for staten?

Begrunnelse

I skattebetalingsloven skjerpes nå reglene for rettidig betaling av tollkredittkrav. Tidligere var det tilstrekkelig at krav under tollkredittordningen ble belastet skyldners bankkonto på forfallsdagen.
I fremtiden stilles det krav om at betaling via bank må ha kommet frem til tollregionen før betaling kan sies å ha skjedd i rett tid. Dette vil få konsekvenser for når en betaling utløser krav om forsinkelsesrente.
Den næringsdrivende på sin side risikerer å bli offer for forhold som ligger utenfor dennes kontroll, noe som igjen vil fremtvinge ekstra tidlig betaling og svekke likviditeten til den næringsdrivende.
Man kan spørre seg om dette er en hensiktsmessig innstramming, eller nok et eksempel på staten som vrien kreditor.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skattebetalingsloven (2005) trådte delvis i kraft fra nyttår og har blant annet regler om tid og sted for betaling av skatte- og avgiftskrav. Reglene i skattebetalingsloven (2005) om tid og sted for betaling bygger på de generelle regler i finansavtaleloven. Hovedregelen i finansavtaleloven er at ved betaling via bank, anses betalingen for å være skjedd når beløpet er godskrevet (betalings-)mottakerens institusjon (bank). Det er imidlertid gjort unntak ved betaling fra forbruker hvor en fastsatt betalingsfrist anes for å være avbrutt når betalerens oppdrag er mottatt av en finansinstitusjon (bank). I skattebetalingsloven (2005) gjelder sistnevnte bestemmelse generelt også utenfor forbrukerforhold.

For de som skal betale utestående på tollkredittkontoen vil betalingen være rettidig dersom betalingsoppdraget er mottatt av betalerens bank på eller før forfallsdagen. I praksis er det dermed slik at på skatte- og avgiftsområdet er det en lempeligere ordning utenfor forbrukerforhold enn det som følger av finansavtaleloven.

I brev til dem som har tollkredittkonto har Toll- og avgiftsdirektoratet informert om konsekvensene av at skattebetalingsloven (2005) trådte i kraft fra nyttår. Dessverre har etatens informasjon om reglene om tid og sted for betaling ikke vært korrekte i første omgang. Jeg er blitt opplyst om at dette vil bli rettet i et nytt informasjonsbrev og at informasjon om dette også vil bli lagt ut på hjemmesiden til Toll - og avgiftsdirektoratet.

Skattebetalingsloven (2005) innebærer således ikke den innstramming som spørsmålet forutsetningsvis legger til grunn. Jeg går derfor ikke nærmere inn på spørsmålet om de økonomiske konsekvensene.