Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:664 (2007-2008)
Innlevert: 14.02.2008
Sendt: 15.02.2008
Besvart: 25.02.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Kan miljøvernministeren opplyse hvilken gjennomsnittlige klimagassreduksjon som er lagt til grunn pr. liter innblandet biodrivstoff, samt grunnlaget for dette valget, i beregningene av årlig klimagassreduksjon og tiltakskostnad som følge av forslaget om omsetningspåbud av 2 pst. biodrivstoff fra 2008 og 5 pst. fra 2009?

Begrunnelse

Miljøverndepartementet har opplyst at de årlige klimagassutslippsreduksjonene som følge av biodrivstoffinnblanding på henholdsvis 2 og 5 pst. i bensin og diesel vil utgjøre henholdsvis 160 000 og 400 000 tonn CO2/år: (http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2007/Krav-om-omsetning-av-biodrivstoff.html?id=488660).
Verken materialet fra SFT eller MD opplyser hvordan man har kommet til disse konklusjonene, eller hvilken reduksjonsprosent som er lagt til grunn for beregningene. Vi har derfor gjort noen regnestykker selv.
I konsekvensutredningen fra SFT oppgis det at henholdsvis 2 139 millioner liter bensin og 1 782 millioner liter skal blandes inn med 2 pst. bio, pluss at det anslås om lag 8 millioner liter E85, se side 11 i http://sft.no/nyheter/dokumenter/biodrivstoff_konsekvensvurdering290607.pdf
Ved 2 pst. innblanding vil dette vil kreve om lag 85 millioner liter rent biodrivstoff.
Ved å dele den oppgitte klimagevinsten på 160 000 tonn ved 2 pst. innblanding på 85 millioner liter innblandet rent biodrivstoff, må hver liter bio bidra med omlag 1,9 kg CO2-reduksjon.
Ettersom CO2-bidraget pr. liter fossil bensin og diesel er henholdsvis 2.32 og 2.66 kg, kan det se ut som om det forutsettes en gjennomsnittlig utslippsreduksjon pr. liter bio på over 80 pst. sammenliknet med fossilt. Det virker som om samme logikk er lagt til grunn i tiltakskostnadsberegningen, uten at dette framkommer spesielt tydelig i noen av de tilgjengelige dokumentene.
Både høringsnotatet og SFT sitt eget forslag til rapporteringskrav til biodrivstoff viser klart at det er betydelige og sterkt varierende klimagassutslipp knyttet til produksjonen av en rekke biodrivstoffer (delvis med unntak av biogass). En rekke nye studier har nylig konkludert med at biodrivstoffproduksjon medfører betydelig større klimagassutslipp enn tidligere antatt, blant annet knyttet til nye anslag for N2O-utslipp ved gjødsling, samt klimakonsekvensene av arealbruksendringer.
En gjennomsnittlig reduksjon på over 80 pst. pr. liter rent biodrivstoff fremstår derfor svært optimistisk, særlig i lys av at forslaget heller ikke inneholder krav om at innblandet biodrivstoff skal måtte oppnå denne forbedringen, kun rapportere om det. Legger man inn at biodrivstoff har lavere energitetthet enn fossilt drivstoff, vil dette svekke regnestykket ytterligere.
Vi imøteser statsråden snarlige tilbakemelding, og ser fram til fortsatt samarbeid om en rasjonell og langsiktig virkemiddelbruk i klimapolitikken.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Statens forurensningstilsyn opplyser at følgende gjennomsnittlige klimagassutslipp er brukt i konsekvensutredningen:

- For bioetanol er det tatt utgangspunkt i en klimagassreduksjon på 90 % per liter bioetanol sammenlignet med en liter bensin. Tallet kommer fra IEA (International Energy Agency) som viser at i et livsløpsperspektiv vil bioetanol basert på sukkerrør fra Brasil kunne medføre et utslipp av CO2 på mellom 0,2 og 0,3 kg CO2/liter biodrivstoff.

- For biodiesel er det tatt utgangspunkt i at klimagassreduksjonen i snitt vil være 72,5 % per liter biodiesel sammenlignet med fossil diesel. Tallene for biodiesel er basert på en miks av biodiesel fra raps og fra matoljeavfall. Den prosentvise reduksjonen for raps ligger på 53 % (referanse: Naturvårdsverket og Well-to-Wheels study av EUCAR, JRC and CONCAWE), mens for matoljeavfall ligger den mellom 70 og 90 % (referanse: IFEU (Institut für Energie- und Umweltforschung, Heidelberg)).

I konsekvensutredningen er det tatt utgangspunkt i at import eller produksjon av biodrivstoff i stor grad vil bli basert på de beste tilgjengelige råstoff, metoder og teknologier som foreligger i dag i forhold til å redusere klimagassutslippene.

Biodrivstoff som klimatiltak er i sin startfase, også internasjonalt. Ny og bedre kunnskap blir fortløpende tilgjengelig og kan endre beregnede klimagassreduksjoner i forhold til tallene vi bruker i dag. Jeg vil derfor på et senere tidspunkt vurderer å komme tilbake med ytterligere informasjon, gitt at vår kunnskap er i rask utvikling.