Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:666 (2007-2008)
Innlevert: 14.02.2008
Sendt: 15.02.2008
Besvart: 22.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Kan finansministeren gi en vurdering av hvor vellykket implementeringen av nytt IT-system i skatteetaten har vært, samt gjøre rede for i hvilken grad hun mener service- og informasjonstjenesten er blitt mer "profesjonell og strømlinjeformet", samt redegjøre for hvordan disse tiltakene er gjennomført med sikte på å nå målet?

Begrunnelse

Skatteetaten har gjennomført en reorganisering, som blant annet omfatter nye IT-systemer, samt det som var ment å være en "langt mer profesjonell og strømlinjeformet service- og informasjonstjeneste" enn det etaten hadde tidligere, ifølge St.prp. nr. 1 (2006-2007).
Dette er angivelig blitt gjort ved å opprette et skatteopplysningskontor med en rekke ansatte som har som oppgave å besvare spørsmål fra skattyterne. I mange tilfeller består denne oppgaven i å ta imot informasjon, ringe opp det aktuelle ligningskontor, for så å ringe tilbake. Det kunne vært ønskelig å få opplyst i hvilken grad de gjennomførte reorganiseringstiltakene fungerer etter hensikten, eller om de bare har medført mer byråkrati.
IT-systemer i det offentlige har som kjent en tendens til å bli langt dyrere enn forespeilet, og ofte ikke fungere tilfredsstillende. Det ville derfor vært interessant med en redegjørelse for hvordan innføringen av nye systemer i skatteetaten har utviklet seg, samt hvor vellykket de har vært.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skatteetaten ble fra 1. januar reorganisert fra tre til to myndighetsnivåer: Skattekontoret og Skattedirektoratet. Samtidig ble Skatteopplysningen (SOL) etablert. Det nye telefonnummeret, 80080000, er gratis for publikum.

270 veiledere ved skatteopplysningene i Bodø, Steinkjer, Trondheim, Leikanger, Bergen, Kristiansand, Oslo og Hamar besvarer henvendelsene fra skattytere som ringer til skatteetaten. Veilederne er knyttet til en felles telefoniløsning som gjør at innringeren får tilgang til den veilederen som først er ledig, uavhengig av sted. Skatteopplysningenes veiledere er organisert i ulike fagområder, som innringeren kan velge gjennom tastevalg på telefonen. Dette sikrer raskest mulig tilgang til de personer som har best forutsetninger til å svare på skattyterens spørsmål, og vil gi en mer effektiv utnyttelse av kompetansen i etaten. I løpet av den første måneden Skatteopplysningen var i drift ble det mottatt om lag 280 000 henvendelser på telefon. Jeg har fått opplyst at 90 pst. av alle spørsmålene ble besvart over telefon av veileder. De øvrige henvendelsene ble overført til andre fagpersoner i skatteetaten og besvart derfra.

Med etableringen av denne tjenesten kan skatteetaten tilby en dedikert og profesjonell veiledningstjeneste som både har god veiledningskompetanse, god fagkompetanse og som gir lik service over hele landet. Selv om tjenesten er helt i startfasen, viser erfaringen så langt at SOL samsvarer med de forventninger og ambisjoner man har for tjenesten.

Skatteetaten har de senere år gjennomført flere store IT-prosjekter. Jeg kan nevne nytt forvaltningssystem for merverdiavgift (MVA3), nytt skatteregnskapssystem for de kommunale skatteoppkreverne (SOFIE), system for likning av næringsdrivende (SLN), forhåndsutfylt selvangivelse, Aksjonærregisteret og ikke minst skatteetatens ledende rolle i utviklingen av Altinn. Systemene som er innført, danner det tekniske apparat for likning, beregning, utskrift og innkreving av skatter og avgifter som til sammen beløper seg til ca 800 mrd kroner på årsbasis.

Gjennom IT-prosjektene har skatteetaten forbedret sin service og tilgjengelighet. Etaten kan tilby døgnåpne selvbetjeningsløsninger gjennom www.altinn.no, www.minside.no og www.skatteetaten.no. Dette gjelder både for næringslivet og for privatpersoner. I dag er over 20 forskjellige tjenester, som representerer 90 skjemaer og skjemaordninger, tilgjengelige gjennom de nevnte kanalene. I tillegg til tjenester på internett tilbyr etaten tjenester via mobiltelefon og telefon.

Det er min vurdering at skatteetatens IT-satsinger har vært vellykkede. IT-løsningene har ikke bare ført til interne moderniseringstiltak, men har i utstrakt grad bidratt til realisering av overordnede mål om en samordnet offentlig sektor der forenkling og effektivisering for publikum og næringsliv har vært synlige og verdsatte effekter. Oppslutningen omkring disse løsningene har vært bedre enn forventet. Brukerundersøkelser som er gjort av bransjeorganisasjoner og av etaten selv, viser at det er stor tilfredshet blant brukerne av disse tjenestene.