Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:667 (2007-2008)
Innlevert: 14.02.2008
Sendt: 15.02.2008
Besvart: 22.02.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Gyldendal forlag har i sitt KRL-verk for ungdomstrinnet, Horisonter, valgt å bryte med kravet om 55 pst. kristendomsandel.
Mener statsråden at KRL-verket er i henhold til KRL-fagets retningslinjer, og hva vil han eventuelt gjøre for å sikre at landets skoler bruker lærebøker som er i samsvar med fagets retningslinjer?

Begrunnelse

Gyldendal forlag gir ut lærebøker for ungdomstrinnet i KRL med navnet Horisonter. I forbindelse med høringsbrev med forslag til endringer i læreplanen for KRL har forlaget sendt ut et nyhetsbrev om hvilke konsekvenser endringsforslagene vil få for Horisonter. Forlaget slår fast at de i arbeidet med Horisonter har fulgt kompetansemålene i læreplanen og "valgt å prioritere kravet om likeverdig behandling av alle religioner og livssyn framfor kravet om 55 pst. kristendomsandel". Ifølge forlaget legger ikke kompetansemålene i faget opp til at kristendom og bibelkunnskap skal ha en så høy andel. I grunnbøkene i Horisonter har dette stoffet under 40 prosent av det samlede sidetallet.
KRL-faget har i dag følgende prosentfordeling mellom fagets hovedområder: Kristendommen skal vektes med omkring 55 pst., religion og livssyn med 25 pst. og etikk og filosofi med 20 pst. I den foreslåtte endringen av faget er denne prosentforedlingen foreslått fjernet. Samtidig har departementet forsikret om at det skal "legges like stor kvantitativ vekt på kristendommen som før".

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: La meg først slå fast at skolene er forpliktet på læreplanen i KRL-faget, som er en forskrift. Jeg har tillit til at skolene følger regelverket som gjelder for opplæringen. Videre er det ingen statlig godkjenningsordning av læremidler. Det er skoleeiers ansvar å sørge for at skolene har tilgang til nødvendige læremidler.

Læremidlene vil gi lærere og elever hjelp til å finne tilrettelagt innhold. Om et læremiddel ikke har tilstrekkelig stoff om kunnskap og arbeidsmåter til at skolens planer kan gjennomføres, er det et lokalt ansvar innenfor den pedagogiske friheten å finne andre eller supplerende læremidler. Erfaringene viser at skolene ofte bruker et bredt tilfang av læremidler og ikke lar seg binde opp til et enkelt læreverk.

Jeg har derfor vanskelig for å se at innholdsmengden i et læreverk vil legge vesentlige føringer for at skolene ikke følger sine lokal planer med den angitte tidsmengden på de ulike emnene. Jeg har som sagt full tillit til at skolene følger regelverket som gjelder for opplæringen ser ingen grunn til å endre reguleringene av lokalt ansvar og frihet til å gjennomføre læreplanen.