Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:669 (2007-2008)
Innlevert: 14.02.2008
Sendt: 15.02.2008
Besvart: 25.02.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Norske utlendingsmyndigheter sendte nylig en russisk satellittnavigasjonsekspert og NTNU-forsker ut av Norge, til tross for at vi har en ekspertkvoteordning som er skreddersydd for personer som henne. Dette er en sak statsråden sikkert kjenner, ikke minst ut fra den mediedekning saken fikk.
Vil statsråden vurdere endringer på utlendingsfeltet slik at vi i fremtiden unngår at eksperter blir utvist under lignende omstendigheter som i denne saken?

Begrunnelse

Mange finner det urimelig at terrorister får bli i Norge mens vi sender ut høyt utdannede ressurspersoner som denne russiske personen. Med FrPs politikk kunne statsråden ha grepet inn. Dette fordi FrP i Stortinget har fremmet forslag om å nedlegge Utlendingsnemnda og i stedet foreslått å la departementet være ankeinstans - slik dette var organisert tidligere. Alternativt kan man se for seg et unntak i regelverket slik at eksperter kan få bli i Norge etter ekspertkvoten, selv om de i utgangspunktet fikk opphold i Norge av andre grunner. Eksperter trenger fleksible ordninger, det er nettopp derfor vi har ekspertkvoteordningen. Man kan i denne saken også spørre seg om hvorfor personen ikke ble informert av UDI om at pendlingen mellom Kristiansand og Oslo kunne få alvorlige konsekvenser for hennes videre opphold i Norge. FrP ønsker en streng og restriktiv innvandringspolitikk, men man må i helt spesielle tilfeller kunne gjøre unntak når det dreier seg om eksperter som Norge virkelig trenger.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Den saken representanten Per-Willy Amundsen refererer til, har tidligere vært offentlig omtalt i media, og gjelder en russisk borger som ble utvist etter vedtak i Utlendingsnemnda. Bak-grunnen var at Utlendingsnemnda mente at vedkommende hadde brutt utlendingsloven grovt og gjentatte ganger ved å holde tilbake og gi uriktige opplysninger til utlendingsforvaltningen.

De følger av de bestemmelser som Stortinget har fastsatt i utlendingsloven at jeg ikke kan gå inn i de vurderingene som foretas av Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda i enkeltsaker.

Når det gjelder det generelle spørsmålet som representanten Amundsen reiser, fremgår det i begrunnelsen at han mener at eksperter som har kommet til Norge bør få adgang til å søke om opphold som faglærte arbeidsinnvandrere, selv om de opprinnelig fikk tillatelse på et annet grunnlag. Regelverket gir allerede adgang til dette. Stortinget har fastsatt i utlendingsloven at utlendinger som er faglærte har rett til å søke om oppholdstillatelse på dette grunnlag, med mindre de oppholder seg i riket i forbindelse med en søknad om asyl eller i påvente av utreise etter avslag på en asylsøknad.

Grunnen til at oppholdstillatelse likevel er nektet i den konkrete saken, er som tidligere nevnt at Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda har funnet grunnlag for å treffe vedtak om utvisning for grovt og gjentatt brudd på utlendingsloven.

Dersom man skal unngå slike resultater som i den omtalte saken, må man derfor foreta en endring i regelverket som går ut på at utlendinger som har en kompetanse som vi trenger på det norske arbeidsmarkedet, ikke skal utvises selv om de begår grove og gjentatte brudd på utlendingslovens bestemmelser, herunder ved å gi uriktige opplysninger til myndighetene. Dette ønsker jeg ikke å gå inn for.

Å styrke rekrutteringen av kvalifisert arbeidskraft fra utlandet, er en viktig sak for regjeringen. Vi arbeider for tiden med å utforme en langsiktig og helhetlig politikk for arbeidsinnvandring, som vil bli fremlagt for Stortinget i en egen stortingsmelding. Her vil vi gå inn for en ytterligere forenkling av prosedyrene for å få arbeidstillatelse, blant annet gjennom å etablere forenklede søknads- og kontrollrutiner. Da blir det enda viktigere at myndighetene kan basere seg på at utlendinger melder seg frivillig, gir riktige opplysninger og overholder utlendingsregelverket for øvrig.

Jeg vil videre understreke at jeg mener det ville være feil og utforme regelverket slik at man forskjellsbehandler utlendinger som har brutt utlendingsloven ut fra den enkeltes kvalifikasjoner.