Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:673 (2007-2008)
Innlevert: 15.02.2008
Sendt: 18.02.2008
Besvart: 27.02.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Bydel Søndre Nordstrand er innlemmet i den felles kommunal/statlige satsingen på tiltak i Oslo Sør. Det har vært et felles politisk ønske om at de lokale folkevalgte må ha innflytelse på hva satsingen skal brukes til. Det blir nærmest umulig å få til når Mangfolds- og integreringsdirektoratet sender ut søknadspapirer den 13. desember 2007 med søknadsfrist 20. januar 2008.
Vil statsråden sørge for at Oslo-Sør-midlene fordeles etter en reell vurdering og påvirkning av de lokale folkevalgte?

Begrunnelse

Det vises til prosessen rundt tildelingen som skal skje fra Mangfolds- og integreringsdirektoratet. På vel en måned, inkludert julen, forventes det at bydelen gir en begrunnet søknad som kan utløse statlige midler. Resultatet er at bydelsutvalget ikke kan behandle søknaden og kulturkomiteen i bydel Søndre Nordstrand føler seg som "sandpåstrøer", uten mulighet til reelt å involvere seg i arbeidet. Dermed følges de sentrale prosjekter som direktoratet i stor grad selv har initiert. Dette er ingen prosess der lokale folkevalgte involveres og der det skal skje en reell drøftelse av hvordan pengene best mulig skal benyttes. Hvis dette er malen for fremtidig samarbeid om Oslo-Sør-satsingen, er det grunn til bekymring.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: For å sikre at tilskudd fra staten bidrar til best mulig måloppnåelse har både stat og kommune vært opptatt av at midlene utbetales så tidlig som mulig i budsjettåret.

I Groruddalssatsingen har et konkret samarbeidstiltak vært at tidsfrister for søknad om statlige midler er avtalt mellom stat og kommunen. Fristen tar hensyn til nødvendig tid til utlysning, utarbeidelse av søknad og behandling av søknad. Det er løpende dialog mellom stat og kommune om både utlysning, frister og krav til innhold, gjennomføring og rapportering.

Ved å utvide statlig og kommunal satsning til å omfatte bydel Søndre Nordstrand har både kommune og stat vært opptatt av å bidra til en tilsvarende dialog og samarbeid for å sikre forsvarlig tilskuddsforvaltning og god måloppnåelse.

Alle midlene staten tildeler bydel Søndre Nordstrand i denne satsingen bygger på tiltak i Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen - styrket innsats 2008. Dette innebærer at midlene er øremerket til ulike formål, slik som språkløftet, gratis kjernetid i barnehage, forebygging av livsstilssykdommer m.m.

For å komme i gang med tiltak i bydel Søndre Nordstrand så tidlig som mulig i 2008, har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet tilrettelagt for rask saksbehandling i samarbeid med bydelens administrasjon. Bydelen var derfor inneforstått med den korte tidsfristen.