Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:676 (2007-2008)
Innlevert: 18.02.2008
Sendt: 18.02.2008
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 28.02.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Synes statsråden de foreløpige planene for fremføring av fjernvarmeledning gjennom Østensjøvannet er akseptabelt i forhold til Stortingets mål om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010?

Begrunnelse

Østensjø-området er svært rikt på biologisk mangfold i forhold til områdets utstrekning, og den umiddelbare nærhet til byggesonen i Oslo. Ethvert inngrep, og særlig i randsonene, kan få alvorlige konsekvenser for det biologiske mangfoldet.
Viken fjernvarme arbeider nå med fremføring av hovedledningen for fjernvarme fra Klemetsrud til Oslo sentrum. De foreløpige planene innebærer å legge traséen gjennom Østensjøvannet Naturreservat og Østensjøområdet Miljøpark.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Svar på spørsmål nr 676 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum - Om planer for fremføring av fjernvarmeledning gjennom Østensjøområdet.

Jeg viser til oversendelse av spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum av 11. februar 2008. Spørsmålet er stilt til miljø- og utviklingsministeren, men videresendt til olje- og energiministeren som rette fagminister. Representanten stiller følgende spørsmål:

"Synes statsråden de foreløpige planene for fremføring av fjernvarmeledning gjennom Østensjøvannet er akseptabelt i forhold til Stortingets mål om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010?"

NVE ga i mars 2007 Viken fjernvarme konsesjon til utvidelse av eksisterende konsesjonsområde for fjernvarme i Oslo kommune. Konsesjonsbehandlingen er basert på grundige prosesser, der fordeler og ulemper ved tiltaket avveies etter en helhetlig vurdering.

I Soria Moria-erklæringen har Regjeringen som miljømål å få stanset tapet av norsk naturmangfold innen 2010. Dette er en stor og kompleks utfordring, som vil kreve en bred, felles innsats fra alle sektormyndigheter, næringer, forskningsinstitusjoner, fagmiljøer, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner.

Det er ikke til å komme fra at alle former for produksjon og overføring av energi har noen negative konsekvenser, selv om omfanget varierer veldig fra sak til sak. Målet er å finne fram til de prosjektene som har lavest konflikter med miljøverdier og andre samfunnsinteresser. Et viktig miljømål er å redusere utslippene av CO2 og andre drivhusgasser for å redusere omfanget av menneskeskapte klimaendringer. Klimaendringene er i seg selv en stor trussel mot bl.a. biologisk mangfold. Ny produksjon bør derfor komme i form av fornybar energi. Naturinngrep i forbindelse med utbygging av fornybar energi og fjernvarme kan på den annen side komme i konflikt med andre miljømål som bevaring av biologisk mangfold lokalt.

Jeg mener det er en viktig oppgave for Regjeringen å satse på klimavennlig fornybar energi og utbygging av fjernvarme, samtidig som vi så langt det lar seg gjøre forhindrer at ikke naturmangfold og viktige landskapsverdier går tapt.