Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:678 (2007-2008)
Innlevert: 18.02.2008
Sendt: 18.02.2008
Besvart: 28.02.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I 1914 ble det gitt konsesjon for anlegging av en høyspentledning Kykkelsrud - Solbergfoss - Kristiania. Et vilkår i konsesjonen for kraftledningen som går gjennom tettbebyggelsen på Manglerud er at ledningen skulle anlegges underjordisk innenfor tettere bebygget strøk.
Hva er begrunnelsen for at departementet som ansvarlig konsesjonsmyndighet unnlater å følge opp vilkårene i konsesjonen og ikke gir pålegg i henhold til konsesjonsvilkårene?

Begrunnelse

Konsesjonen for høyspentledning Kykkelsrud - Solbergfoss - Kristiania ble gitt ved Kgl. Res. Av 24. april 1914 på spesielle, men klare betingelser. Et vilkår i konsesjonen for kraftledningen som går gjennom tettbebyggelsen på Manglerud er at ledningen skulle anlegges underjordisk innenfor tettere bebygget strøk ved anleggelse gjennom "Gamle" Aker og at den, også i "Gamle" Aker, skulle nedgraves for konsesjonærens regning hvis strøkets bebyggelse eller andre allmenne interesser senere tilsa det. I vilkårene heter det bl.a. (i dagens språkdrakt):

"Innenfor tettere bebygget strøk, for eksempel bymessig bebyggelse, skal den i alminnelighet føres som underjordisk ledning lagt på betryggende måte."

"Kristiania kommune skal være forpliktet til å omlegge ledningene i Aker helt eller delvis til underjordisk kabel når dette av arbeidsdepartementet finnes påkrevd av hensyn til vedkommende strøks bebyggelse eller av andre allmenne interesser, og sådan omlegging kan foregå uten forringelse av anleggets driftssikkerhet. Hvorvidt så er tilfellet, avgjøres av Arbeidsdepartementet."

I 1999 søkte Hafslund Nett AS, som da het Viken Energinett AS, om oppgradering av en delstrekning mellom Tøyen og Abildsø transformatorstasjoner, ved utvidelse/oppgradering av luftstrekket gjennom bl.a. tettbebyggelsen på Manglerud. Mer enn tusen av de berørte beboerne ved borettslag og sameier på Manglerud gikk imot at det skulle gis slik konsesjon med utvidelse/oppgradering av luftstrekket. De krevde nedgravning, under henvisning til vilkårene og at slike ledninger, anlegg og større endringer bør nedgraves generelt, samt at området fra før er særlig belastet miljømessig.
Da Hafslund Nett AS trakk søknaden om oppgradering etter at saken hadde ligget i OED frem til 2005, opprettholdt beboerne kravet og purret flere ganger. Departementet har svart at spørsmålet om nedgraving er et anliggende som må tas opp med konsesjonæren og at departementet er ferdig med saken.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Ved kongelig resolusjon av 24. april 1914 fikk Kristiania kommune konsesjon til et kraftoverføringsanlegg fra Kykkelsrud til Kristiania. Kraftledningen berører også Manglerudområdet.

Kraftoverføringsanlegget i dette området reguleres nå av konsesjon for drift av en dobbel 66 kV luftledning mellom Abildsø og Tøyen transformatorstasjoner. Denne konsesjonen ble gitt av NVE 13. mars 2000, og innehas av Hafslund Nett AS. Konsesjonen er gyldig til 1. januar 2022.

Konsesjonsmyndighetene har tidligere vurdert fordeler og ulemper knyttet til fremføring av dette elektriske anlegget, herunder ulike alternative løsninger og avbøtende tiltak.

Departementet forholder seg som overordnet konsesjonsmyndighet til den gjeldende konsesjon, og kan ikke se at det er grunnlag for å gripe inn i den tvist som har versert mellom beboere langs ledningen og Hafslund Nett AS om nedgraving.