Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:680 (2007-2008)
Innlevert: 19.02.2008
Sendt: 20.02.2008
Besvart: 25.02.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Hvor langt har Regjeringen kommet i sitt arbeid og når kan Stortinget forvente å få seg forelagt en sak om permisjonsrett og ordninger for inntektssikring i forbindelse med omsorgsoppgaver, jf. Innst. S. nr. 14 (2007-2008)?

Begrunnelse

Stortinget behandlet høsten 2007 et forslag fra Høyre om forslag til lovbestemmelser som gir rett til permisjon og ordninger for inntektssikring i forbindelse med omsorgsoppgaver. Jf. Innst. S. nr. 14 (2007-2008) fremgår det at en interdepartemental arbeidsgruppe har "(...) utredet behovet for endringer i permisjonsbestemmelsene med sikte på å gjøre det lettere å kombinere arbeid med omsorg for eldre og yngre familiemedlemmer som trenger pleie og praktisk bistand på grunn av funksjonsnedsettelser, sykdom mv.." I instillingen fremkommer det at Regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en bredere vurdering av saksområdet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I forbindelse med Innst. S. nr. 14 (2007-2008) opplyste jeg til komiteen at det var nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle utrede muligheten til permisjon og eventuell økonomisk kompensasjon på grunn av omsorg for nære pårørende. Jeg uttalte videre at når arbeidsgruppens rapport forelå, ville departementet vurdere forslagene og komme tilbake til Stortinget med en vurdering av saksområdet. Departementet er nå i gang med å vurdere forslagene.

Jeg har i St.prp. nr. 1 (2007-2008) varslet at departementet tar sikte på å legge fram et høringsnotat med vurdering av mulige strategier og tiltak. Departementet er godt i gang med arbeidet med dette høringsnotatet, og det tas sikte på å få det ut i løpet av våren. Jeg kan imidlertid ikke gi en mer presis tidsangivelse for når det vil bli sendt ut. Eventuelle forslag til lovendringer vil bli fremmet for Stortinget på vanlig måte i lovproposisjon etter blant annet en vurdering av innspillene i høringsrunden.