Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:682 (2007-2008)
Innlevert: 20.02.2008
Sendt: 20.02.2008
Besvart: 29.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvordan vil finansministeren følge opp at Norges Bank retter seg etter pålegget om én årlig utgivelse av jubileums- og minnemynt etter paragraf 16 hvert år, at det stilles opp et langsiktig og forutsigbart utgivelsesprogram, samt at Norsk Bergverksmuseum blir representert i ekspertgruppen og at ekspertgruppen får en reelt uavhengig funksjon, slik finansministeren har lovet?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt skriftlige spørsmål nr. 1081 av 23. mai 2007 med tilhørende svar fra finansministeren, som vedrørende jubileums- og minnemynt lød:

"Departementet anser at det, innenfor de gjeldende retningslinjene, er rom for å legge vekt på at myntprodusenten har behov for forutberegnelighet for en viss utgivelseshyppighet for jubileums- og minnemynter. Etter Finansdepartementets vurdering synes en utgivelseshyppighet på om lag én utgivelse per år å balansere disse hensyn på en rimelig måte".

I korrespondanse med Myntverket har politisk ledelse i Finansdepartementet presisert at denne utgivelseshyppigheten handlet om særskilte utgivelser av jubileums- og minnemynter etter sentralbanklovens paragraf 16.
I brevet fra departementet til Norges Bank pålegges videre Norges Bank å stille opp et utgivelsesprogram for slike mynter framover, samt å publisere et slikt program, for eksempel på sine nettsider, og å ta med en representant for Norsk Bergverksmuseum i en ekspertgruppe som på uavhengig grunnlag skal gi råd om slike utgivelser til Norges Bank.
Dette er ikke fulgt opp av Norges Bank.
Norges Bank utga ikke jubileums- eller minnemynter etter paragraf 16 i 2006 eller 2007, og regner fortsatt inn sirkulasjonsmynt med særpreg etter paragraf 13 i sine oppstillinger av utgivelseshyppighet. Norges Bank har verken stilt opp eller gjort kjent noe utgivelsesprogram for årene framover, og Myntverket har derfor ikke hatt den forutberegnelighet som statsråden lovet. Norges Bank har heller ikke tatt inn noen representant for Norsk Bergverksmuseum i ekspertgruppen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Myndigheten etter sentralbankloven § 16 til å vedta at banken skal utgi jubileums- eller minnemynter ble delegert til Norges Bank ved kgl. res. 25. mars 1994. Norges Bank beslutter utgivelse av sirkulasjonsmynt med spesielt preg i medhold av bankens alminnelige kompetanse i sentralbankloven § 13 til å utstede norske mynter. Senest i brev 1. juni 2007 til Norges Bank har departementet gitt føringer for hvordan Norges Bank skal praktisere myndigheten til å utgi jubileums- og minnemynter.

I brevet 1. juni 2007 skrev departementet om gjeldende retningslinjer og utgivelseshyppigheten:

"Finansdepartementet mener i likhet med Norges Bank at gjeldende retningslinjer legger til rette for en hensiktsmessig praksis for utgivelse av jubileums- og minnemynt og sirkulasjonsmynt med spesielt preg.

Finansdepartementet mener at en bør videreføre at retningslinjene for utgivelse av jubileums- og minnemynter er underlagt politisk behandling, mens myndigheten til å avgjøre enkeltsakene er tillagt Norges Bank med Finansdepartementet som klageinstans.

Utgivelser av jubileums- og minnemynter skal være et viktig bidrag til nasjonal identitet og historie. På den ene side tilsier dette en restriktiv praksis for slike utgivelser i samsvar med gjeldende retningslinjer, men samtidig også at det skjer utgivelser regelmessig. Etter departementets vurdering er det ønskelig med en større grad av forutberegnelighet rundt framtidige utgivelser av jubileums- minnemynter. Departementet anser at det, innen de gjeldende retningslinjene, er rom for å legge vekt på at myntprodusenten har behov for både en viss utgivelseshyppighet for jubileums og minnemynter og forutberegnelighet mht. framtidige myntutgivelser. Etter Finansdepartementets vurdering synes en utgivelseshyppighet på om lag en utgivelse per år, slik det ble forespeilet i rammeavtalen mellom Norges Bank og Myntverket, kombinert med en langsiktig plan for utgivelsene, å balansere disse hensynene på en rimelig måte."

I brevet 1. juni 2007 skrev departementet om nedsettelse av en rådgivende komité:

"Finansdepartementet har merket seg at Norges Bank har etablert en ekspertgruppe, som skal vurdere hvilke begivenheter som bør markeres med myntutgivelse. Departementet forutsetter at ekspertgruppen vil gi råd i forbindelse med utforming og bearbeidinger av den foreløpige utgivelsesplanen og i forbindelse med enkeltutgivelser. Norges Bank bør legge vekt på at ekspertgruppen skal ha en uavhengig stilling når den gir råd. Departementet anser at etableringen av en slik ekspertgruppe med en sammensetning som Norges Bank har lagt opp til vil styrke grunnlaget for framtidige utgivelser av jubileums- og minnemynter og av sirkulasjonsmynt med spesielt preg. Departementet legger likevel til grunn at Norsk Bergverksmuseum skal ha en representant i en slik rådgivende komite."

Jeg legger vekt på at gjeldende retningslinje om en restriktiv praksis for utgivelser av jubileums- om minnemynter blir fulgt. Jeg mener det er viktig for å sikre disse myntene en høy status i markeringen av viktige nasjonale begivenheter. Jeg anser at Norges Bank, innen denne rammen, i praksis har fulgt opp forutsetningen om omlag én utgivelse av jubileums- og minnemynter per år (ikke inkludert sirkulasjonsmynt med spesielt preg). Det har ikke vært slike utgivelser hvert år, det var blant annet ingen utgivelser i 2006 og 2007, men samtidig har det vært utgitt flere mynter i årene før det. I 2008 skal det i henhold til Norges Banks planer utgis en sølvmynt i anledning Wergeland-jubileet.

Norges Bank har som kjent oppnevnt en rådgivende komité for utgivelser av jubileums- og minnemynter og sirkulasjonsmynt med spesielt preg. Jeg har tillit til at de medlemmene som Norges Bank har oppnevnt til komiteen er fagpersoner med en slik integritet at komiteen reelt sett har en slik uavhengig stilling som forutsatt når den gir råd. Komiteens tre medlemmer er i dag professor i historie ved Universitetet i Oslo Gro Hagemann, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo Aanund Hylland og førsteamanuensis i numismatikk ved Kulturhistorisk museum Håkon Ingvaldsen.

Jeg har tidligere i et møte med Norges Bank gitt klart uttrykk for at banken bør følge opp forutsetningen i departementets brev 1. juni 2007 om at det skal oppnevnes en representant for Bergverksmuseet til den rådgivende komité for utgivelser av jubileums- og minnemynt og sirkulasjonsmynt med spesielt preg. Siden dette ennå ikke er fulgt opp av Norges Bank, har jeg derfor funnet det nødvendig å ta dette opp på nytt i et brev til banken i dag. Jeg presiserer i dette brevet at Norges Bank skal oppnevne et medlem etter forslag fra Norsk Bergverksmuseum. Dette medlemmet skal opptre i komitéen på egne vegne på linje med de øvrige medlemmene, og ikke på vegne av Bergverksmuseet. Jeg legger vekt på at komiteen og dens medlemmer skal ha en faglig uavhengig stilling.