Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:683 (2007-2008)
Innlevert: 20.02.2008
Sendt: 20.02.2008
Besvart: 29.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvilke initiativ vil finansministeren iverksette for å sikre myntprodusenter i Norge tilgang til det europeiske markedet for produksjon av mynt, som blant annet euro, slik at de fortsatt kan skaffe seg oppdrag selv om de ikke skulle vinne anbudskonkurransen om produksjon av norsk mynt?

Begrunnelse

Myntverket ved Kongsberg, Mynta, står i fare for å tape anbudsprosessen om produksjon av mynter. I lys av dette er det uheldig at norske myntverk ikke kan delta på anbud for produksjon av Euromynt, slik at de kan skaffe seg nye oppdrag.
Årsaken til avskjæringen av muligheten til å legge inn anbud på euro er restriksjoner på spredning av spesifikasjonen for mynten. Euro kan kun produseres i de land som anvender euro. Et unntak her er Sverige som har fått tillatelse fra ECB (Den Europeiske Sentralbanken) til å produsere euro.
Det hadde også vært ønskelig med en oversikt over hvilke land som tillater utenlandsk produksjon av sine penger.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Norske bedrifter, inkludert Det norske Myntverket, skal ha de muligheter som følger av reglene om offentlige anskaffelser i EØS-avtalen til å delta på like vilkår med bedrifter i andre EØS-land i anbud på offentlige kontrakter. Det gjelder etter det Finansdepartementet er kjent med ingen spesifikke unntak i de generelle reglene om offentlige anskaffelser for kontrakter om produksjon av mynt.

EU-kommisjonen har et ansvar for å koordinere utstedelse og produksjon av euro-mynter. Departementet har derfor bedt EU-kommisjonen om opplysninger om mulige hindre av denne typen. I svar (e-post mottatt 27. februar) viser EU-kommisjonen til bestemmelsen i direktiv 2004/18/EF om offentlige innkjøp (inntatt i EØS-avtalen) artikkel 14 om kontrakter som krever særlige sikkerhetsforanstaltninger. Bestemmelsen lyder (dansk språkversjon):

"Dette direktiv finder ikke anvendelse på offentlige kontrakter, der er erklæret hemmelige, eller hvis udførelse skal ledsages af særlige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende love og administrative bestemmelser i den pågældende medlemsstat, eller når beskyttelsen af væsentlige interesser i denne medlemsstat kræver det."

EU-kommisjonen har opplyst følgende:

"Although there are common rules on public procurement that apply to EU as well as the other EEA-countries, there are exceptions in Directive 2004/18/EC on public procurement concerning contracts requiring special security measures (see its Article 14).

So far, only EU Mints have been invited to participate in public tenders for euro coins. A request for a non-EU Mint to participate would need to be carefully examined and discussed between representatives from all EU Member States."

Etter det Finansdepartementet har kunnet bringe på det rene gjelder det videre begrensninger på spredning av opplysninger om de tekniske spesifikasjonene for euro-mynter. De nærmere vilkårene for og den praktiske fremgangsmåten for å få tilgang på spesifikasjonene i forbindelse med en aktuell anbudskonkurranse, har vi ikke fått utfyllende opplysninger om.

Jeg legger vekt på at norske bedrifter fullt ut skal nyte godt av de rettigheter som følger av EØS-avtalen. EØS-avtalen gir muligheter til å følge opp mulige brudd på EØS-regelverket. Norske myndigheter vil kunne bistå bedrifter som opplever ulovlige hindre for sin virksomhet i andre EØS-stater. I den grad den aktuelle bedriften ønsker å forfølge dette, antar jeg at henholdsvis EFTAs overvåkingsorgan (ESA) og Nærings- og handelsdepartementet gjennom nettverket SOLVIT, vil kunne bistå.

Jeg har ikke en fullstendig oversikt over land som produserer sine mynter i andre land. I Europa har i hvert fall Slovenia, Kypros, Malta og Island fått produsert mynter ved myntverk i andre land.