Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:687 (2007-2008)
Innlevert: 21.02.2008
Sendt: 21.02.2008
Besvart: 28.02.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Hvordan vil statsråden ivareta arbeidet med friluftsliv for funksjonshemmede når bevilgningene til å følge opp Direktoratet for naturforvaltnings utredning "Friluftsliv for funksjonshemmede" reduseres år for år?

Begrunnelse

Med utgangspunkt i stortingsmelding nr 39 (2000-2001)"Friluftsliv. Ein veg til høgare livskvalitet" har Direktoratet for naturforvaltning i samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner og friluftslivsorganisasjoner utarbeida rapporten "Friluftsliv for funksjonshemmede" DN-utredning 2003 - 4 der det prioriteres og kostnadsberegnes en rekke konkrete og nødvendige tiltak for å gi funksjonshemmede mulighet til friluftsliv. Regjeringen uttrykker vilje til å følge opp dette i siste stortingsmelding om Rikets miljøtilstand og Regjeringens miljøpolitikk der det bl.a. heter at Regjeringen vil:
- øke samarbeidet med og tilbudet til funksjonshemmete og etniske minoriteter
- prinsippene for universell utforming skal i økende grad bli lagt til grunn for nye tiltak på dette feltet, der det er relevant.
På dette grunnlaget er en rekke tiltak satt i gang. Norges Handikapforbund og Friluftsrådenes Landsforbund er f.eks. i gang med kartlegging av tilgjengelighet til de offentlig sikra friluftslivsområdene. Dette er et nødvendig grunnlag for å kunne utarbeide forvaltningsplaner og tilrettelegge utvalgte områder for funksjonshemmede og for å kunne utarbeide informasjonsmateriell om tilgjengelige områder.
Dette tiltaket forsinkes mens andre skrinlegges fordi bevilgningene til å følge opp utredningene "Friluftsliv for funksjonshemmede" reduseres år for år.
I 2006 var det ca. 1 mill. kr til dette arbeidet, mens det for 2008 ligger an til en bevilgning på ca 500 000 kr.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Siden 2005 har Direktoratet for naturforvaltning-utredning 2003 - 4 Friluftsliv for funksjonshemmede blitt fulgt opp gjennom bevilgninger fra Miljøverndepartementet i forbindelse med Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Noen prioriterte tiltak er:

- Synliggjøring av friluftsliv for funksjonshemmede i Friluftslivets år 2005

- Arbeid med en eksempelsamling som viser funksjonshemmede barns muligheter til å drive friluftsliv

- Kartlegging av tilgjengelighet til friluftsområder

- Det er lagt føringer om universell utforming i støtteordninger for friluftsliv

- Nasjonal konkurranse om beste tilrettelegging av friluftsområde for funksjonshemmede

- Holdningsarbeid for å få flere aktive funksjonshemmede

- Utarbeide kursopplegg for personer som arbeider med friluftsliv og funksjonshemmede.

I tillegg er det gitt støtte til konkrete tiltak som har til formål å få aktivisert flere funksjonshemmede i friluftsliv rundt om i landet. Det er også etablert en arbeidsgruppe med representanter for funksjonshemmedes organisasjoner og fra friluftslivsorganisasjoner som har til formål å gi råd om prioritering av tiltak, og ellers følge opp arbeidet innen sine organisasjoner.

For 2008 er det av bevilgningen til universell utforming (kap. 1400 post 80) satt av 2 millioner kr, herav 500 000 kr til konkret oppfølging av Direktoratet for naturforvaltning-utredningen, 1,5 millioner kr er satt av til tilskudd til universell utforming i grønne områder i byer og tettsteder.

I rundskriv T-1/07 om tilskuddsordningene for 2008 er det ellers gitt føringer på at midler til tilrettelegging av friluftsområder (kap 1430 post 31) og tilskudd til friluftstiltak (kap 1427 post 74) bl. a. skal komme funksjonshemmede til gode. Dette er midler som forvaltes av kommuner og friluftslivsorganisasjoner.

Det at universell utforming er satt så tydelig på dagsordenen de siste årene medfører økt bevissthet og holdningsendringer blant de som arbeider med friluftsliv i kommuner og organisasjoner. For eksempel vil nye tilrettelegginger for friluftsliv som blir universelt utformet fra starten av, ikke nødvendigvis koste mye ekstra. Det betyr at man vil få effekt av tidligere års satsinger uten at det kommer til syne i budsjettet. Et annet viktig poeng er at arbeidet med universell utfordring har bidratt til å bryte mentale barrierer blant en del funksjonshemmede, som dermed har sett muligheter til aktiviteter som de tidligere ikke har vært bevisst på. Dette er også en effekt som ikke gjenspeiles i budsjettet.