Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:688 (2007-2008)
Innlevert: 21.02.2008
Sendt: 21.02.2008
Besvart: 27.02.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Studentsamskipnadene er gitt en helt spesiell rolle og en helt spesiell posisjon i forhold til studentvelferd ved universiteter og høyskoler i Norge. De gis en beskyttelse i lovverket og har en viktig funksjon i dag. Hamar Arbeiderblad har hatt en rekke oppslag fra desember 2007 og fram til i dag som setter Studentsamskipnaden i Hedmark i et uheldig lys. Det går på hvordan demokratiske spilleregler etterleves og praktiseres.
Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av Studentsamskipnaden i Hedmark?

Begrunnelse

I og med at studentsamsamskipnadene har en helt sentral rolle i forhold til studentvelferden og at de til dels har blitt tildelt en monopolrolle, er det avgjørende viktig at den har tillit. Oppslagene i HA gir et inntrykk av at konflikten rundt Studentsamskipnaden i Hedmark er stor. Overskrifter som "Uten valgstyre og uten reglement", "studentbråk tema på styremøte" og "Har flertallet mot seg, men holder stillingen" over en lengre periode, tyder på at det kan være grunn til å gå inn og vurdere hva som skjer.
For bare kort tid tilbake var Studentsamskipnaden i Hedmark ute i svært hardt økonomisk vær. Det har således vært mye uro over en lang periode og det kan være mye nyttig erfaring å hente ved å se nærmere på utviklingen i Studentsamskipnaden i Hedmark.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Studentsamskipnadenes oppgave er å ivareta studentenes velferdsbehov. Samskipnadene er regulert av en egen lov om studentsamskipnader. Her gjøres det klart at en studentsamskipnad er et eget rettssubjekt, jf §4, 2 ledd, 1. setning. Videre skal studentsamskipnader ledes av et styre de lokale studentene kan velge å ha flertall i, jf §5. Samtidig står studentsamskipnadene under tilsyn av departementet, jf §12. Ny lov om studentsamskipnader ble vedtatt i den 14. desember 2007 og loven trer i kraft 1. august 2008. Studentsamskipnadenes autonome rolle er videreført i den nye loven.

Departementet har hatt dialog og kontakt med Studentsamskipnaden i Hedmark helt siden de kom i økonomisk uføre for noen år siden, og er således klar over at studentsamskipnaden har vært og dels er i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon. Dette forholdet har det blitt tatt hensyn til både i form av at departementet har gitt hjelp ved veiledning m.v., og at man har gitt ekstra tilskudd til studentsamskipnaden.

Før jul ble departementet oppmerksom på at styret i studentorganet StorHk hadde gått av. Det har i etterkant av dette også vært hevdet at det har vært problemer knyttet til valgprosessen.

Departementet har en løpende dialog med både Høgskolen i Hedmark og studentsamskipnaden, der departementet blant annet har presisert gjeldende lover og regler knyttet til valgprosesser. Det følger imidlertid av systemet lov om studentsamskipnader oppstiller, at utfordringer knyttet til styring av samskipnaden skal løses lokalt ved det lokale studentdemokrati og ved utdanningsinstitusjonen Departementet har således få styrings- og sanksjonsmuligheter knyttet til enkeltsaker.

Departementet jobber imidlertid med flere forhold for å bedre studentvelferden og regler knyttet til denne. Blant annet arbeides det med ny forskrift til loven med planlagt høring i løpet av våren/sommeren 2008. Med den nye forskriften forsøker man, innenfor rammen av at studentsamskipnadene er egne rettssubjekt, å tilspisse studentsamskipnadens oppgaver og departementets tilsynsrolle.

Departementet vil følge situasjonen med Studentsamskipnaden i Hedmark videre.