Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:693 (2007-2008)
Innlevert: 22.02.2008
Sendt: 22.02.2008
Besvart: 29.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Flere næringsdrivende er bekymret for at ordningen med avgiftsfri diesel skal bortfalle.
Kan finansministeren avkrefte at det foreligger planer fra Regjeringens side om å fjerne denne ordningen med avgiftsfri diesel og som følge av dette avgiftsbelegge all diesel?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Når det i spørsmålet refereres til ordningen med avgiftfri diesel legger jeg til grunn at det siktes til merkesystemet for diesel, hvoretter det er anledning til å benytte lavavgiftsbelagt farget diesel til nærmere definerte formål.

Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgiften) ble innført 1. oktober 1993. Autodieselavgiften erstattet sammen med vektårsavgiften den tidligere kilometeravgiften som var en ren veibruksavgift. Veibrukselementet ble videreført i autodieselavgiften, og viser seg ved at diesel som brukes til annet en veitransport fritas for avgift. Fritaket er gjennomført gjennom en merkeordning, og innebærer at mineralolje som ikke skal belastes autodieselavgift merkes med særskilt farge og sporstoff. Denne merkede mineraloljen kan blant annet benyttes i traktorer, anleggsmaskiner, motorredskaper og båter eller til fyring. Istedenfor autodieselavgift belastes merket mineralolje med grunnavgift på fyringsolje. Denne er betydelig lavere enn autodieselavgiften. Både merket og umerket mineralolje belastes dessuten med CO2-avgift og svovelavgift.

Det følger av dette at en avvikling av merkeordningen, og lik avgiftlegging av all mineralolje vil bryte med avgiftens opprinnelige begrunnelse. Regjeringen har heller ikke varslet at dette er noe det jobbes med, eller som den vil foreslå ovenfor Stortinget. I den forbindelse vises også til at Særavgiftsutvalget, som avga sin rapport 22. juni 2007 (NOU 2007:8) ikke har anbefalt å innføre lik avgiftlegging av all mineralolje.