Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:694 (2007-2008)
Innlevert: 22.02.2008
Sendt: 22.02.2008
Besvart: 29.02.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Forslag til endringer i hummerforvaltningen er nå ute på høring. Et av forslagene går ut på å begrense antall teiner i yrkesfiskernes hummerfiske til 80. Et annet forslag går ut på å kreve 80 mm fluktåpning i teinene i fredningstiden. Yrkesfiskere langs store deler av kysten reagerer og frykter for inntektsgrunnlaget dersom disse forslagene blir vedtatt.
Hvordan stiller fiskeri- og kystministeren seg til disse to konkrete forslagene?

Begrunnelse

Hensikten med forslaget fra den nedsatte arbeidsgruppen og Fiskeridirektøren er å øke hummerbestanden fra dagens lave nivå. Dette er generelt positivt ut fra hensynet til miljø og muligheten for økt lønnsomhet i fisket på sikt. Forslaget om å begrense antall teiner i yrkesfiskernes hummerfiske til 80 er imidlertid problematisk. For det første vil det, sammen med reduksjonen i fangstperioden, medføre et betydelig tap i hummerfangsten for fiskerne. Dette erkjenner Fiskeridirektøren i sine merknader til arbeidsgruppens forslag. For det andre vil det gå ut over krabbefisket, fordi det er de samme teinene som brukes i fisket etter hummer og krabbe. Krabbebestanden er som kjent i en helt annen forfatning enn hummeren, og krabbefisket er en viktig del av fiskernes inntektsgrunnlag. Et annet forslag går ut på at det skal være 80 mm fluktåpning i teinene i fredningstiden, noe som også virker mangelfullt utredet. Fiskerne oppgir at de uansett kaster hummer fanget i fredningstiden tilbake på sjøen.
De frykter at mindre krabber vil slippe ut av teinene gjennom en slik åpning, og at det vil kreve ekstrainvesteringer å skaffe teiner med slike åpninger. Samlet sett kan de økonomiske konsekvensene av disse forslagene bli dramatiske for yrkesfiskerne. Det hadde derfor vært interessant å få belyst om fiskeri- og kystministeren mener at disse to forslagene er tilstrekkelig utredet og om hun ut fra en helhetsvurdering anser dem for å være gode.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: I oktober 2007 la en arbeidsgruppe som har sett på tiltak for å øke hummerbestanden frem et forslag til forvaltning av hummer i Norge. Rapporten er et resultat av en omfattende prosess som har gått over tre år. Det har vært arrangert åpne høringsmøter for på best mulig måte å ivareta hensynet til yrkesfiske så vel som fritidsfiske.

Arbeidsgruppen har presentert en rekke tiltak for å bygge opp bestanden av hummer. Alternativet til dette vil kunne være en totalfredning, noe jeg helst vil unngå for å ivareta tradisjon og kystkultur. Gruppen anser at de forslag som er fremmet vil kunne bidra til at bestanden av hummer vil bygge seg opp igjen, dog saktere enn ved en totalfredning.

Hummerbestandens dårlige forfatning tilsier at redskapsmengden bør begrenses for å begrense fiskepresset. Forslaget om begrensning i antall teiner vil medføre at både yrkesfiskere og fritidsfiskere bidrar til å bygge opp igjen bestanden. Til sammenligning har Sverige en begrensning på 50 hummerteiner for yrkesfiskere. Arbeidsgruppen presiserer i sin rapport at redskapsbegrensningen kun skal gjelde hummerteiner, som er definert som en teine med fluktåpninger 60 mm. Således vil det i henhold til forslaget ikke være noen begrensning i antallet krabbeteiner (definert som teiner med fluktåpninger 80 mm) som kan benyttes i fredningstiden for hummer.

Størrelsen på fluktåpningene er tilpasset et minstemål på henholdsvis 25 cm totallengde for hummer og 13 cm skallbredde for krabber, med utgangspunkt i at 50 prosent av individene under minstemålet skal kunne forlate teina innen ett døgn.

Rapporten fra arbeidsgruppen med Fiskeridirektoratets kommentarer er nå på høring. Høringsfristen er satt til 25. mars 2008.

Fiskeri- og kystdepartementet vil foreta en vurdering av videre arbeid i denne saken når høringen er avsluttet og endelig forslag er oversendt til departementet.