Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:697 (2007-2008)
Innlevert: 25.02.2008
Sendt: 25.02.2008
Besvart: 27.02.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): I FS07 foreslås HV-17 i Vest-Finnmark og Garnisonen i Porsanger lagt ned og Hærens styrker flyttet til Indre Troms. Region Vest-Finnmark er på ca. 35000 km2 og avstanden mellom Kirkenes og Indre Troms er 1000 km. Videre planlegges HV i Finnmark redusert fra 2500 til 1400 mann med hovedsete på Garnisonen i Sør-Varanger i øst.
Hvordan kan en forsvarlig sivil og militær kriseberedskap ivaretas innenfor et så stort sjø- og landområde med tidvis ekstreme værforhold dersom forslagene i FS07 blir vedtatt?

Begrunnelse

Forsvaret har en svært viktig rolle i utvikling av nordområdene - derfor må Forsvarets nærhet og tilstedeværelse i Finnmark heller styrkes framfor å nedbygges. Regjeringa har dessuten uttrykt at nordområdene skal være det viktigste strategiske satsingsområdet. Utfordringene er militære, men de er også i stadig økende grad knyttet til miljø, klima, naturressurser i sjø og på land - og beredskap.
Det sivil/militære samarbeidet er helt avgjørende for hvordan vi i Finnmark vil være i stand til å takle ulykker og katastrofer i framtida. Øvelsen Barents Rescue i 2005 viste hvor avgjørende militært utstyr og materiell i tillegg til topptrente soldater fra Garnisonen i Porsanger var for at øvelsen utenfor Finnmarkskysten i det hele tatt kunne gjennomføres. Med de store avstandene vi har innad i fylket, den spredte bosettinga, det tøffe klimaet og mørketid, dårlig utbygd infrastruktur som veinett og manglende mobildekning mange steder, er jeg svært bekymret dersom vi i framtida ikke skal ha mannskap/soldater og utstyr fra Heimevernet og Garnisonen i Porsanger som kan bidra dersom f.eks. en stor oljetanker havarerer utenfor kysten av Finnmark.
De store klimaendringene vi nå opplever vil dessuten føre til mer ustabilt vær og ekstremvær og da er Finnmark svært utsatt. I forbindelse med stormen "Narve" i januar 2006 var det bare hell som førte til at ikke hele fylket ble mørklagt pga. det svært nedslitte strømforsyningsnettet vi har inn i fylket. Dersom en slik situasjon skulle oppstå at strømforsyninga i fylket blir brutt vinterstid med 30-40 kuldegrader, mørketid og storm så er vi svært sårbare og helt avhengig av all den hjelp Forsvaret og Heimevernet kan bidra med. Den kommunale og fylkeskommunale beredskapen alene er ikke tilstrekkelig skal vi være i stand til å håndtere ulike krisesituasjoner som kan oppstå i framtida i vårt tynt befolka fylke. Det vi da mest av alt trenger er mannskap/soldater som har øvelse og trening i det å jobbe under slike ekstreme vær- og føreforhold som det vi har i fylket vårt.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forsvarssjefen har i Forsvarsstudie 07 (FS 07) anbefalt å nedlegge Garnisonen i Porsanger. I tillegg anbefales det å slå HV-17 sammen med HV-18, lokalisert til Høybuktmoen. Departementet gjennomgår nå både anbefalingene fra FS 07 og fra Forsvarspolitisk utvalg (FPU) som et ledd i arbeidet med den nye langtidsproposisjonen for Forsvaret.

Det vil bli lagt stor vekt på å sikre at de anbefalinger som skal forelegges Stortinget er helhetlige og robuste. I den sammenheng vil både sikkerhets- og forsvarspolitiske, operative, miljømessige, økonomiske og en rekke andre hensyn vurderes. Dette vil også inkludere en regional- og distriktspolitisk konsekvensvurdering.

Regjeringen vil fremlegge sine vurderinger og anbefalinger samlet når den neste langtidsproposisjonen oversendes Stortinget. Det er på det nåværende tidspunkt ikke trukket noen endelige konklusjoner om Forsvarets fremtidige struktur ut over inneværende langtidsperiode. Spørsmålet om Forsvarets fremtidige tilstedeværelse og aktiviteter i Finnmark, vil bli behandlet som en integrert del av dette helhetlige arbeidet.