Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:699 (2007-2008)
Innlevert: 25.02.2008
Sendt: 25.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av justisminister Knut Storberget

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Er statsråden enig i at politiet i Telemark mangler ressurser for å gjøre straffesakskjeden hos politiet i Telemark kortere, og kan han love at Telemark Politikammer vil få tilgang på økte ressurser (utover lønns- og prisvekst) i sitt budsjett for neste år?

Begrunnelse

I avisa Varden 22. februar 2008 kan vi lese at bunken av gamle straffesaker vokser hos politiet i Telemark. Ved utgangen av 2007 hadde politiet 241 saker som var eldre enn 12 måneder. Dette er en økning på 141% siden utgangen av 2006. Samtidig kan avisen melde at av de 20 siste sakene avgjort i Nedre Telemark Tingrett, så ble det i 8 av disse gitt strafferabatt på grunn av at sakene hadde tatt for lang tid hos politiet. Politiet ser ikke ut til å ha ressurser tfor å ta unna disse sakene, da ressursene må balanseres mellom patruljer, etterforskning og jurister.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har økt bevilgningen til politi- og påtalemyndigheten med ca 245 millioner kroner i 2008. I perioden 2006 til 2008 er politibudsjettet økt med over 500 millioner kroner.

Politidirektoratet er departementets utøvende organ for planlegging og iverksetting av tiltak innenfor politiets virksomhet, herunder ressursfordeling, organisering og resultatoppfølging. Direktoratet foretar en årlig økonomisk rammetildeling til politi- og lensmannsetaten på grunnlag av en fastsatt ressursfordelingsmodell. Fordelingsmodellen skal bidra til at det enkelte politidistrikt har en ressursandel som står i forhold til distriktets oppgaver og lokale forhold. Telemark politidistrikt har en tilfredsstillende ressurssituasjon sammenlignet med andre politidistrikt.

I de senere år har Telemark politidistrikt blitt tildelt en budsjettramme på kr. 224 110 000,- (2006), kr. 233 479 000,- (2007) og 240 041 000,- (2008). Det er politimesteren sitt ansvar å fastsette både årsverksrammen og midler til drift og investeringer, innenfor rammetildelingen.

Det kan forøvrig nevnes at Politidirektoratet på oppdrag fra Justisdepartementet har iverksatt arbeid for å utrede politi- og lensmannsetatens utdannings - og bemanningsbehov frem til 2015. Dette arbeidet er omfattende og vil gi et bedre grunnlag for å vurdere behovet for totale ressurser og kompetanse til politiet i årene fremover.

Saksbehandlingstiden i Telemark politidistriktet gikk opp, fra gjennomsnittlig 97 dager i 2006 til 107 dager i 2007. Oppklaringsprosenten er også noe redusert i samme periode, fra 41,9 % til 40,6 %. I forhold til landet forøvrig, med en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 115 dager og en oppklaringsprosent på 36,5, kan imidlertid Telemark vise til positive resultater.

Kst. politimester i Telemark politidistrikt beklager at noen saker synes å ta uforholdsmessig lang tid i den påtalemessige behandlingen. Dette skyldes blant annet sykefravær i Retts- og påtaleenheten i 2007. Politidistriktet er seg svært bevisst i arbeidet med å holde en god saksbehandlingstid og redusere restanser til et minimum uten at dette går ut over kvaliteten i arbeidet. I den anledning har distriktet satt en medarbeider i Retts- og påtaleenheten spesielt til å jobbe ned restansene for saker eldre enn 12 måneder.

Jeg har tillit til at Politidirektoratet og politimesteren foretar de nødvendige prioriteringer for å sikre en tilfredsstillende straffesaksbehandling.