Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:703 (2007-2008)
Innlevert: 25.02.2008
Sendt: 26.02.2008
Besvart: 03.03.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Hva vil kunnskapsministeren gjøre slik at vi kan få en best mulig kvalitetssikring av lærebøker som tas i bruk i den norske og den samiske skolen?

Begrunnelse

NRK Sami Radio tok den 06.12.07 opp en sak om direkte feil og misvisende tekster om samisk kultur og religion i lærebøker som blir benyttet her i landet. Religionshistoriker Brita Pollan, har undersøkt ulike lærebøker og har funnet mange misvisende tekster om samisk religion. Hun etterlyser en bedre kontroll av lærebøkene - noe også rektor ved Samisk høyskole er helt enig i at det er behov for.
I Finnmark Dagblad den 23.02.08 viser en rektor i Hammerfest til et helt nytt læreverk i samfunnsfag hvor opplysningene om Finnmark framstilles på en slik måte at de overhodet ikke er i samsvar med det som er forholdene i fylket i dag.
Begge disse eksemplene viser at det er på høy tid at det blir tatt en gjennomgang av de rutinene vi har i dag for å kvalitetssikre lærebøker.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Skolene er forpliktet til å følge læreplanene som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet og som er å betrakte som forskrifter. Jeg har tillit til at skolene følger regelverket som gjelder for opplæringen i den norske og samiske skolen. Videre er det ingen statlig godkjenningsordning av læremidler. Det er skoleeiers ansvar å sørge for at skolene har tilgang til nødvendige læremidler.

Læremidlene skal gi lærere og elever hjelp til å tilrettelegge innholdet i fagene. Om et læremiddel ikke har tilstrekkelig stoff eller inneholder feil og misvisende tekster slik at skolens læreplaner ikke kan gjennomføres, er det et lokalt ansvar å velge et annet eller et supplerende læremiddel. Erfaringene viser at skolene ofte bruker et bredt tilfang av læremidler og ikke lar seg binde opp til et enkelt læreverk.

Jeg har som sagt tillit til at skolene følger regelverket som gjelder for opplæringen og har ingen planer om å endre reguleringene av lokalt ansvar og frihet til å gjennomføre læreplanen.