Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:704 (2007-2008)
Innlevert: 26.02.2008
Sendt: 26.02.2008
Besvart: 06.03.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Pasienter som skal fra Ålesund til Trondheim kan nå igjen måtte bruke rutefly et knapt halvår etter at egen pasientflyordningen ble opprettet. Vanlig rutefly kan være en belastning for pasientene, og ordningen med pasientfly har gitt pasientene et langt bedre transporttilbud i forbindelse med behandling på sykehus i Trondheim. Hovedårsaken til at ordningen kan bli fjernet er at ordningen er pålagt samme sikkerhetskontroll som for ordinære passasjerer med tilhørende store kostnader.
Vil statsråden sørge for at pålegges endres?

Begrunnelse

Krav om samme sikkerhetskontroll av pasienter som reiser med eget pasientfly medfører store ekstra kostnader for Ålesund Sykehus; etter det jeg forstår nærmere en halv million kr. I den vanskelige økonomiske situasjonen for de fleste norske sykehus er det forståelig at ekstra utgifter som dette kan medføre at tilbudet fjernes, like fullt gir det pasientene et åpenbart dårligere transporttilbud.
Jeg viser i den forbindelse også til mitt skriftlige spørsmål fra nr. 691 (2007-2008) Datert: 21.02.2008 vedr. sikkerhetskontroll av flypassasjerer på bakgrunn av en såkalt "motiveringskampanje" på Oslo Lufthavn Gardermoen for å få vektere til å gjennomføre kroppsvisitasjon på "intime" steder.
Også kravet om kontroll av pasient-reisende som ordinære flypassasjerer fremviser et kontrollregime som er blitt for omfattende og som går for langt og som i for mange tilfeller både krenker personlig integritet og som mistenkeliggjør reisende.
Jeg viser i den forbindelse også til reportasje i media om behandling av funksjonshemmede i sikkerhetskontroll på norske flyplasser.
Krav om full sikkerhetskontroll av pasienter i eget pasientfly under transport fra sykehus til sykehus viser også frem et stivbent regelverk og stivbent forvaltning av regelverk; i dette tilfelle Avinor.
Jeg håper derfor at statsråden også vil ta tak i denne saken og sørge for at krav om sikkerhetskontroll for pasienter i syketransport med fly lempes slik at ikke store ekstrakostnader forbundet med krav om full sikkerhetskontroll av pasienter medfører at en god ordning må opphøre.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Etter 11. september 2001 satte EU i gang et arbeid med å bedre sikkerheten innen luftfarten. Det ble blant annet vedtatt flere forordninger om fastsettelse av felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Disse forordningene er gjennomført i norsk rett.

Regelverket gjelder i utgangspunktet for alle lufthavner som er åpne for kommersiell lufttransport. Kommersiell flyging er i dette regelverket definert som regelbundet eller ikke regelbundet flyging eller flygeaktivitet som mot vederlag tilbys allmennheten eller private grupper på leiebasis. Vanlig chartertrafikk som er åpen for allmennheten, såkalt ”public charter”, vil være omfattet av regelverket.

Det er imidlertid gjort visse unntak i regelverket blant annet for ”allmennflyging”, som er trafikk som ikke tilbys til eller er tilgjengelig for allmennheten. Man kan ikke kjøpe vanlig billett til disse flygingene. Regelverket stiller allikevel visse krav ved slike flyginger, blant annet skal passasjerer på allmennflyginger ikke blandes med passasjerer på kommersielle flyginger. Videre skal luftfartøy som benyttes til allmennflyging, ikke parkeres i umiddelbar nærhet til luftfartøy som benyttes til kommersiell flyging.

Opplegget til Helse Sunnmøre HF med et eget helsefly mellom Ålesund lufthavn, Vigra og Trondheim lufthavn, Værnes opphørte ifølge Avinor ved månedsskiftet februar/mars.

Luftfartstilsynet har opplyst at denne transporten var definert som såkalt allmennflyging. Disse flygingene var derfor ikke omfattet av hovedreglene i regelverket om bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart.

Det kan ellers opplyses at etter gjeldende ordning er det lufthavnoperatøren som har ansvaret for at lufthavnen drives i samsvar med regelverket. Luftfartstilsynet er på sin side tillagt oppgaven med jevnlig å føre virksomhetstilsyn med aktørene, og eventuelt gi pålegg om retting mv dersom regleverket ikke følges.

Pasientflyordningen er som sagt opphørt, slik at behovet for videre oppfølgning av saken fra luftfartsmyndighetenes side anses uaktuell.