Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:707 (2007-2008)
Innlevert: 26.02.2008
Sendt: 26.02.2008
Besvart: 04.03.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Vil statsråden følge opp Stortingets vedtak i Inns. S. nr. 185 (2006-2007) om fradrag for samvær i bidrag?

Begrunnelse

Det må forutsettes at Regjeringen følger opp Stortingets vedtak. Regjeringen er den utøvende makt, og det betyr at Regjeringen utfører Stortingets vedtak uten unødvendig forsinkelse eller opphold.
Det kan synes som om Regjeringen nå har stoppet (og endret) en fersk bidragsreform - som Stortinget vedtok i fjor.
Etter en årelang kamp ble det endelig flertall på Stortinget for regler som i større grad enn tidligere likestiller foreldrene etter samlivsbrudd. I behandlingen av St.meld. nr. 19 (2006-2007) fikk man vedtatt nye regler for beregning av barnebidrag hvor man blant annet tar hensyn til at også den som betaler bidrag har kostnader ved samvær med barna slik som mat, klær, leker, utstyr til fritidsaktiviteter, eget rom til barna osv. Dagens regler tar bare hensyn til bidragsmottakers kostnader.
En samlet stortingskomité skrev:

"Komiteen viser til at det var bred enighet både i høringsrunden og ved stortingsbehandlingen av bidragsreformen om prinsippet om at samvær skal ha betydning for bidragets størrelse. Samvær medfører utgifter for den bidragspliktige, og det nye regelverket legger vekt på at den bidragspliktige kan dekke disse utgiftene før bidraget fastsettes."

Regjeringen (ved Barne- og likestillingsdepartementet) mener tydeligvis at reformen er feil og har nå sendt ut på høring regler som strider Stortingets vedtak. Regjeringen vil at bidragsbetaler skal betale mer. Ifølge media vil dette ramme 40% av samværsfedre!
Nettavisen avslørte nylig at Barne- og likestillingsdepartementet allerede ved årsskiftet skulle ha kommet med forskrifter tilpasset de nye reglene. Tidligere barne- og likestillingsminster Karita Bekkemellem uttaler:

"Jeg er både fryktelig sint, lei meg og skuffet. Departementets behandling av de nye bidragsreglene er ufattelig."

Og videre:

"De nye bidragreglene ble til etter en langvarig og nøysommelig prosess. Det å ha rettferdige bidragsregler som oppfordrer til samvær og som fremmer likestilling, er en enormt komplisert og viktig oppgave. Bidragsreglene griper rett inn i en av de største utfordringene vi risikerer å møte i våre liv, nemlig forholdet til våre barn etter en skilsmisse eller samlivsbrudd"

Det er lett å bli overrasket og skuffet over at Regjeringen har gjort vesentlige endringer som utelukkende går i disfavør av bidragsbetalere og som spenner ben under et mer rettferdig system. I forslaget som departementet sendte ut nylig er det mindre enn 10 prosent av alle samværsforeldre som vil få bokostnader inkludert i regnestykket og altså redusert barnebidrag.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Stortinget behandlet stortingsmeldingen 15. mai 2007, St.meld. nr. 19 (2006 -2007) Evaluering av nytt regelverk for barnebidrag. I stortingsmeldingen drøftes effekten av bidragsreformen og mulige framtidige forbedringer. Selv om Stortinget har sluttet seg til drøftelsene, innebærer Stortingets behandling ikke et vedtak om endringer i regelverket. Før endringer kan foretas i lov og forskift skal forslagene sendes på offentlig høring, og lovendringer krever at departementet forelegger Stortinget en lovproposisjon med konkrete forslag. Forslag til endringer slik de fremkommer i stortingsmeldingen som evaluerer bidragsreformen av 2003, ble sendt på alminnelig offentlig høring 14. februar 2008.

Samværsfradraget ble innført ved lovendring 1.oktober 2003. Samværet ble inndelt i fire samværsklasser. Ved beregningen av størrelsen på samværsfradraget er det tatt utgangspunkt i samme utgiftstypene som inngår i underholdskostnaden til barnet, og er beregnet med utgangspunkt i SIFO’s standardbudsjett. Ved fastsettelsen av samværsfradraget forutsettes det at samværsforeldrene dekker barnets løpende forbruk når det gjelder mat og drikke, helse- og hygieneartikler, lek og fritid og transportutgifter.

Det er lagt til grunn at bostedsforelderen dekker de øvrige utgiftene til barnets underhold, dvs. barnets andel av husholdsspesifikke utgifter, klær og sko og spedbarnsutstyr. Det betyr at samværsfradraget korresponderer med de utgiftene den bidragspliktige har til mat, drikke, fritidsaktiviteter med mer under samværet, og som bidragsmottaker samtidig sparer. Dette samværsfradraget videreføres.

I stortingsmeldingen ble det foreslått å beregne barnets boutgifter under samvær inn i samværsfradraget i samværsklassene 2, 3 og 4. Det følger av meldingen at departementet vil følge med på konsekvensene av en slik endring. I meldingen ble det også redegjort for at departementet vil vurdere andre måter å beregne boutgiftene på (s. 58).

Departementet har foretatt ny vurdering av beregningsgrunnlaget for bedre å stabilisere boutgiftene. Etter gjeldene beregningsmåte økte bokostnadene per 1. juli 2007 fra 890 kr. til 1300 kr per måned. I 2003 var boutgiftene beregnet til 810 kr, mens den i 2005 utgjorde 1180 kr per måned. Sjablonen beregnet etter ny metode gir en månedlig boutgift på 1390 kr. I forhold til tidligere beregninger med utgangspunkt i sjablonen som ble lagt til grunn i stortingsmeldingen, gir dette betydelige utslag. Av den grunn har departementet foretatt en ny vurdering av forslaget om at bokostnadene også skal tas med der det er relativt lite samvær – det vil si gjennomsnitt 6 dager per måned. Bakgrunnen er at et økt samværsfradrag inkludert boutgifter i samværsklasse 2 ville kunne gå på bekostning av barnets underhold hos bostedsforelderen. Beregninger viser at fradraget i samværsklasse 2 for de eldste barna vil da utgjøre 1.535,- kr per måned. Gjennomsnittsbidraget etter reformen lå i 2006 på om lag 1.350 kr per måned. Det må være et overordnet hensyn å ivareta barnets behov for forsørgelse. Undersøkelser foretatt av SSB viser at det er forholdsvis mange barnefamiliene som i hovedsak lever på lav inntekt i tillegg til barnebidraget. Departementet har derfor i høringsnotatet foreslått at boutgifter tas med i samværsfradraget bare for dem som er i samværsklassene 3 og 4.