Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:711 (2007-2008)
Innlevert: 26.02.2008
Sendt: 27.02.2008
Besvart: 07.03.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren sørge for at det utarbeides et kollektivalternativ til utbygging av en del av Rv 80 inn mot Bodø, slik at alternativet kan foreligge før Stortinget behandler NTP (Nasjonal transportplan)?

Begrunnelse

Bodø bystyre har i forbindelse med utbyggingsplaner for Rv 80, vedtatt at det skal utarbeides et kollektivalternativ for strekningen Bodø sentrum og forstedene. Dette er i overensstemmelse med rikspolitiske retningslinjer der det kreves vurdering av alternativer til økt vegkapasitet.
Bodø bystyre skal ta stilling til Vegpakke Salten, del 2, uten at det foreligger et kollektivalternativ.
Det er etablert en gruppe under vignetten "Det er nå toget går". Gruppen motarbeider planer for veibygging som tilrettelegger for fortsatt vekst i bruken av personbil mellom Bodø sentrum og forstedene. De vil ha en fremtidsrettet og miljøvennlig utvikling, der det satses på kollektivtransport, sykkel og gangveier. Gruppen er sammensatt av representanter for Bodø Venstre, Rødt Bodø, Rød Ungdom, Bodø Sosialistisk Venstreparti, Naturvernforbundet, Framtiden i Våre Hender og Natur og Ungdom.
I Bodø er det en unik mulighet til å overføre persontrafikk fra Rv 80 til jernbanen. De siste 25 km av jernbanesporet inn mot Bodø sentrum ligger ved siden av riksveien, og gjennom boligområder og planlagte utbyggingsområder.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Rv 80 mellom Naurstadhøgda og Thallekrysset i Bodø kommune preges av redusert framkommelighet deler av døgnet. Trafikken på strekningen er på det meste opp mot 25 000 kjøretøy. Vegen går gjennom flere tettbygde områder og gir miljøulemper for randbebyggelsen. Trafikkulykker, spesielt møteulykker og utforkjøringsulykker, er en utfordring på strekningen.

Med utgangspunkt i planprogram vedtatt av Bodø bystyre har Statens vegvesen i samarbeid med Bodø kommune utarbeidet et forslag til kommunedelplan med en tilhørende konsekvensutredning for strekningen. Inn mot Bodø sentrum, mellom Hunstadmoen og Thallekrysset, legges det opp til bygging av firefelts veg ut fra trafikktall og gjeldende vegnormaler. I planarbeidet er det utredet et kollektivalternativ hvor to av feltene på denne strekningen benyttes som sambruksfelt for buss og biler med passasjer i tillegg til fører. I kollektivalternativet er det vurdert reduserte kollektivtakster, bygging av nye holdeplasser for tog og buss samt opprettelse av nye bussruter. Ut fra beregninger Statens vegvesen har gjort, vil det være nødvendig med andre tiltak for å oppnå en overføring av trafikk fra personbil til kollektive reisemidler. Tiltak Statens vegvesen mener er aktuelle å vurdere for å redusere bruken av privatbil kan være køprising og parkeringsrestriksjoner.

Kommunedelplanen med konsekvensutredning er oversendt Bodø kommune. Statens vegvesen opplyser at det forventes at kommunen fatter vedtak i saken løpet av mars 2008.

Rv 80 inngår i det som i transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for 2010-2019 omtales som fase II av Vegpakke Salten. Statens vegvesen opplyser at kommunal og fylkeskommunal behandling av en fase II av Vegpakke Salten forventes høsten 2009. En slik behandling må bidra til lokalpolitiske avklaringer om innhold i pakken, og sees i sammenheng med de føringer og muligheter som gis gjennom behandlingen av Nasjonal transportplan 2010-2019 både innenfor veg- og jernbanesiden.