Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:715 (2007-2008)
Innlevert: 27.02.2008
Sendt: 28.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Kan statsråden garantere at kvaliteten på førerhundene som leveres iht. ny anbudskonkurranse ikke blir svekket i forhold til hva den har vært i tiden Blindeforbundet har hatt hovedansvaret for dette, og at det heller ikke vil få negative konsekvenser for kvaliteten på førerhunder i årene fremover?

Begrunnelse

Før jul sendte NAV ut leveranse av førerhunder til blinde og svaksynte på anbud, med begrunnelse i at dette følger av Lov om offentlige anskaffelser. Ved anbudet ble det lagt 70 % vekt på pris og 30 % kvalitet.
Den ideelle organisasjonen Norges Blindeforbund må som følge av anbudsrunden redusere antall førerhunder den leverer årlig fra 30 til 11.
Det er reist kritikk mot at en i anbudsrunden i praksis kun har lagt vekt på kapasitet og pris, ikke på kvalitet, med følgende begrunnelse:
- antall år som trengs for å lære opp førerhundtrenere er klart lengre enn perioden anbudskonkurransen gjelder for
- det er ikke tatt hensyn til at Blindeforbundet gjennom omfattende avlsarbeid har lagt planer for nye førerhunder mange år fram i tid.
- det er ikke tatt hensyn til brukernes preferanser til leverandør, basert på brukernes erfaring.
Det er et offentlig førerhundutvalg som skal godkjenne kvaliteten på hundene, men brukere er ikke representert i dette utvalget.
I det offentlige innkjøpsreglementet er det, etter initiativ fra den forrige regjeringen, lagt opp til at en kan innlede forhandlinger direkte med ideelle organisasjoner om leveranser av helse- og omsorgstjenester, framfor å avvikle en åpen anbudskonkurranse.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Anskaffelse av førerhund faller inn under regelverket for offentlige anskaffelser.

Innkjøpsregelverket gir likevel innkjøper, i dette tilfellet Arbeids- og velferdsetaten, stor grad av valgfrihet med hensyn til hva som skal vektlegges ved tildeling av kontrakter.

Et eget førerhundutvalg, utnevnt av arbeids- og velferdsetaten, vurderer søknader om førerhunder og godkjenner alle hundene etter de samme kriteriene. Denne godkjenningsordningen er således en garanti for at førerhundene har tilstrekkelig god kvalitet, uavhengig av skole. Da kvalitetskravet anses ivaretatt gjennom førehund¬utvalgets godkjenning, ble det ved siste anbudskonkurranse lagt 70 pst. vekt på pris og 30 pst. på kvalitet. Jeg har av Arbeids- og velferdsdirektoratet også fått opplyst at de nye kontraktene innebærer en klar forbedring av etterverndelen av hundene, noe som igjen vil være med på å sikre hundenes kvalitet.

Med hensyn til brukerrepresentasjon i utvalget, kan jeg informere om at ett av førerhundutvalgets fire faste medlemmer skal være førerhundbruker og representant for brukergruppen, jf. § 3 i forskrift nr. 322 av 15.04.97 om faglig utvalg for førerhundspørsmål. Norges Blindeforbunds landskonferanse av førerhundbrukere kan fremme forslag om brukerrepresentant og varamedlem overfor Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det er altså ikke riktig at brukerne mangler representasjon i førerhundutvalget.

Jeg kan ut fra dette ikke se at den nye anbudskonkurranse er utført på en måte som gir grunnlag for å tro at kvaliteten på førerhunder vil bli svekket. Jeg kan for øvrig også opplyse om at Regjeringsadvokaten i august 2006 gjorde en vurdering av konkurranse¬formen for avtaler om førerhunder og konkluderte med at anskaffelsen må skje gjennom åpen eller lukket anbudskonkurranse.