Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:716 (2007-2008)
Innlevert: 27.02.2008
Sendt: 28.02.2008
Besvart: 06.03.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hvor stor andel av Enovas oppnådde resultat for 2007 (2,4 TWh i spart og fornybar energi) kan føres tilbake til prosjekter som faktisk er realisert?

Begrunnelse

Statsforetaket Enova presenterte tirsdag 26. februar resultater for 2007. Enova oppnådde i fjor ca. 1,2 TWh i spart energi og rundt 1,2 TWh i ny fornybar energi, til sammen 2,4 TWh. Dette er det beste resultatet i selskapets historie.
Miljøorganisasjonen Bellona hevder i Dagens Næringsliv 27. februar at Enovas resultattall er misvisende. Ifølge Bellona-rådgiver Ane T. Brunvoll viser Enovas tall til hvilke kontrakter som er inngått, ikke hvilke prosjekter som faktisk er realisert. Hun viser blant annet til at det i fjor ble gitt støtte til et vindkraftprosjekt som ikke er realisert, og hvor aktørene bak prosjektet ikke engang har fattet en investeringsbeslutning.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Enova oversendte sin resultatrapport til Olje- og energidepartementet den 23. februar i år, og rapporten ble presentert for meg i et åpent arrangement den 25. februar. Rapporten kan ses på Enovas hjemmeside:

http://www.enova.no/publikasjonsoversikt/publicationdetails.aspx?publicationID=284

Rapporteringen fra Enova danner grunnlaget for min rapportering til Stortinget gjennom statsbudsjettet og jeg er svært opptatt av at rapporteringen skal være etterrettelig.

Enova rapporterer til departementet om ”kontraktsfestede resultater”. Dette er i samsvar med avtalen mellom Enova og OED om forvaltingen av midlene i Energifondet. Når Enova gir tilsagn om støtte, tegnes en kontrakt mellom støttemottager og Enova. I kontrakten inngår støttebeløp, forventet energiresultat og fremdriftsplan for prosjektet. De totale kontraktsfestede resultatene for 2007 er summen av energiresultatene i alle kontraktene Enova inngår i 2007. Denne rapporteringsmåten har vært gjeldende helt siden oppstarten av Enova.

I tillegg til kontraktsfestede resultater redegjør Enova for ”sluttrapporterte resultater”. Dette er resultatene for de prosjektene som har gjennomført investeringer og hvor støtten er i sin helhet er utbetalt. Enova redegjør for både kontraktsfestede og sluttrapporterte resultater på en svært grundig måte på side 7 og 8 i sin resultatrapport. Enovas rapportering viser at kontraktsfestede resultater er en god indikasjon på det faktiske resultat fra prosjektet. Fra Enovas opprettelse og frem til nå er i overkant av en tredjedel av de kontraktsfestede resultatene sluttrapportert (3,6 TWh). For de sluttrapporterte prosjektene er resultatet litt høyere enn det som først ble kontraktsfestet. Andelen sluttrapporterte resultater forventes å øke i årene fremover ettersom flere prosjekter gjennomføres. Jeg vil også understreke at prosjekter som kanselleres eller ikke gjennomføres slik det forutsettes i kontrakten ikke får støtten utbetalt. Enovas kontraktsfestede resultater korrigeres hvert år for kansellerte eller endrede prosjekter og jeg er trygg på at Enova har en tilfredsstillende oppfølging av fremdriften i prosjektene.

Når det gjelder resultatene fra tildelinger gjort i 2007 er det naturlig nok ikke mottatt sluttrapport for disse. Dette gjelder også for det ene vindkraftprosjektet, Høg Jæren, som Enova gav tilsagn om støtte til i 2007. Eieren av dette vindkraftprosjektet har, etter at det ble gitt tilsagn om støtte, lagt opp til endringer av prosjektet som blant annet krever endringer i energikonsesjonen med tilhørende behandling i NVE. Det er altså flere forhold som påvirker tidspunkt for investeringsbeslutning.

I min rapportering til Stortinget er også Enovas rapporteringsmetode omtalt. I Statsbudsjettet for 2008 står det:

"I løpet av 2006 ble det inngått kontrakter som gir et samlet energiresultat på om lag 2,1 TWh/år, jf. tabell 3.5. Dette er et resultat som fremkommer ved å legge sammen energimengdene i kontraktene Enova tegner med aktørene som er tildelt midler til sine prosjekter. Prosjektene som inngår i resultatrapporteringen er derfor ikke nødvendigvis ferdigstilte i løpet av 2006. En betydelig andel av prosjektene gjennomføres over flere år. Utbetaling av støttemidler kan derfor også skje over flere år."

På bakgrunn av dette mener jeg det ikke er grunnlag for å hevde at Enovas rapportering er misvisende. Jeg er svært fornøyd med Enovas resultater, både resultatene i seg selv og metode.